ลูกตำรวจเฮ!รับทุนส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.64-น.ส.รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ ภริยาพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ได้รับทุนตามโครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ, คุณอุชัญญา ปราสาททองโอสถ อุปนายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ ในปี2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำใหม่ ประกอบด้วย 1. โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 ทุน 2. โครงการมอบทุนพิเศษเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS64 มอบให้บุตรข้าราชการตำรวจระดับชั้นประทวน - รอง สว. ทุกราย ๆ ละ 1,000 บาท  3. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจประเภทผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2,500 ทุนๆ ละ 3,000 บาท  4. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีในระดับอุดมศึกษา ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี 5. โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ทุนต่อเนื่อง แบบให้เปล่า จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปี 6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ พิการทุพพลภาพจนให้ออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ครอบครัวละ 10,000 บาท

โดยพิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยคัดเลือกจากผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี และประเภทศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทุนรวม 12 ทุน  มีบุตรข้าราชการตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทรวมทั้งหมด 12 ทุน ซึ่งการได้รับการคัดเลือกถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมถึงยังเป็นการแสดงให้สังคมได้เห็นว่าบุตรข้าราชการตำรวจ คือเยาวชนที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความมุมานะพยายาม อันมีผลงานความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว