โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 ราย

ราชกิจจานุเบกษา15 มิ.ย.2567- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอจะแนะที่ ๘ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. สมาชิกเอก อรรถพร ประทีป เป็น นายหมวดตรี
๒. สมาชิกเอก นัสรุดดีน มะดีเย๊าะ เป็น นายหมวดตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ 'เศรษฐา ทวีสิน'

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยา