‘ในหลวง-ราชินี’เสด็จฯเชียงราย

เชียงราย ๐ ในหลวงและพระราชินี  เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย  ราษฎรทั้งไทยและสหภาพเมียนมาจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 15.33 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว   ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  คณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม ทรงกราบ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ   คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกราบบังคมทูลเบิกนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี  ศรีธรรมราชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม  ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร  อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว    ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี และถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ มีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย อาทิ อำเภอแม่สาย  อำเภอแม่ฟ้าหลวง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองและเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ต่างๆ   อาทิ ลัวะ ไทลื้อ คะฉิ่น จีนยูนนาน กับทั้งศิษยานุศิษย์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งแต่งกายด้วยชุุดประจำชาติพันธุ์ไทใหญ่ ต่างมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดี  และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวง  สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นพระราชทาน กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหาร ปรุงสุกใหม่ จัดทำเป็นอาหารกล่อง พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพระครูบาบุญชุ่ม  ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยดำเนินการก่อสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรี ศรีธรรมราชา ขึ้นเมื่อปี 2565 เป็นศิลปะตามแบบล้านนาบริสุทธิ์ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จัดกิจกรรมและกิจต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ภายในวัด แสดงภาพประติมากรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ  เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสน พระประธานประจำอุโบสถ และสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐม พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว  ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่พระครูบาบุญชุ่ม  ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลชวนปชช. จอง-แลกเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' เริ่ม 24 ก.ค.

รัฐบาลเชิญชวนประชาชน จอง-แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตั้งแต่ 24 ก.ค.นี้

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระแก้วมรกต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2567

ชวนลงนามถวายพระพรในหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล 6 รอบ

วันที่ 20 ก.ค.2567 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์

ผู้เฒ่าไร้สัญชาติสุดเศร้า ตายก่อนได้บัตรประชาชนนับสิบราย เหตุกระบวนการยังล่าช้า

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ เลขาธิการ พชภ.และคณะเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิ พชภ. ได้จัดเวทีกระบวนการเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เฒ่าไร้สัญชา

ในหลวงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน น.ร.-ครู ร.ร.วัดราชาธิวาส

16 ก.ค.2567 - เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 890 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธี