“CKPower” ติดรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งคาร์บอนเป็นศูนย์

ในปี 2564 แม้ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินธุรกิจลง ในทางตรงกันข้าม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ CKP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้อย่างต่อเนื่อง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKPower กล่าวว่า “สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ CKPower อย่างเป็นรูปธรรมคือ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากทีมผู้บริหารได้ปรับแนวทางการบริหารงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในโรงไฟฟ้าทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีมาตรการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือ Emerging Risk ทำให้เกิดการปรับตัวและสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” นายธนวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของ CKPower ยังเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ครอบคลุมครบทั้ง 3 มิติ โดยบริษัทมีการจัดทำกลยุทธ์สนับสนุน 9 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต

 

ปัจจุบัน CKPower มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 87.71% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10.96% และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.33% เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้า Grid ในประเทศไทย CKPower สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของบริษัท

CKPower เข้าร่วมการประชุม GCNT Forum พ.ศ.2564

 

CKPower ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในงาน Global Compact Network Thailand - (GCNT) Forum 2021 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2608-2613 ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้เข้าร่วมทำความตกลงกับองค์การระดับโลก โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูงของ 74 องค์กรที่เป็นสมาชิก GCNT ในประเทศไทยจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมด้วย

Cooling Tower Optimization ที่ได้รับรางวัล Asian Power Awards พ.ศ.2564

 

สำหรับแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรที่ทาง CKPower นำมาใช้ ประกอบด้วยการบริหารจัดการพลังงานของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของหอหล่อเย็น (Cooling Tower Optimization) ช่วยหยุดพัดลมระบายความร้อนหอหล่อเย็นในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ สามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทำให้คว้ารางวัล Asian Power Awards ปี 2564 สาขาผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแห่งปี (Innovative Power Technology of the Year)

ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการลดปริมาณน้ำทิ้งด้วยการควบคุมความเข้มข้นคลอไรด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยจากผลการดำเนินการเมื่อปี 2563 สามารถลดน้ำทิ้งและน้ำเติมได้ 80,000 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากับการใช้น้ำจำนวน 1,095 คน ในระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี และได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายการลดน้ำทิ้งที่ต้องเติมเข้าระบบปริมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้น้ำจำนวน 410 คน ในระยะเวลา 1 ปี (ที่มา : ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของคนกรุงเทพฯ จากกระทรวงพลังงาน ปี 2563 โดยเฉลี่ยวันละ 200 ลิตร/วัน)

มอบของช่วยเหลือโควิด-19 เขตพื้นที่โรงไฟฟ้าในเครือ CKPower

 

ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สนับสนุนการสร้างห้องไอซียูความดันลบ จุดบริการฉีดวัคซีน และช่วยเหลือชุมชนในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้า ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ให้กับชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 ชุมชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ทั้งหมด 400 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ (BKC) เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่ต้องกักตัวภายในเคหสถาน และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของภาครัฐ

รถบรรทุกน้ำช่วยน้ำท่วมจากพายุโคะงุมะ สปป.ลาว

 

สำหรับใน สปป.ลาว บริษัทได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในเมืองไซยะบุรีที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโคะงุมะ โดยได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำและพนักงานจิตอาสาเพื่อเข้าไปช่วยทำความสะอาดถนน นอกจากนี้ยังจัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้อีกด้วย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ในเครือ CKPower

“CKPower มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 พร้อมผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และขอร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ไปด้วยกัน” นายธนวัฒน์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CKPower สร้างนิวไฮปี 2565 กำไรแตะ 2,436 ล้าน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า ในปี 2565

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” จากเวที “SET Awards 2022” และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” 8 ปีซ้อน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)”

ไทยออยล์ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 กลุ่มทรัพยากร ที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 4

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน