“CKPower” ติดรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งคาร์บอนเป็นศูนย์

ในปี 2564 แม้ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินธุรกิจลง ในทางตรงกันข้าม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ CKP ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ยังคงสามารถผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ได้อย่างต่อเนื่อง

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKPower กล่าวว่า “สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ CKPower อย่างเป็นรูปธรรมคือ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากทีมผู้บริหารได้ปรับแนวทางการบริหารงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) ในโรงไฟฟ้าทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีมาตรการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ หรือ Emerging Risk ทำให้เกิดการปรับตัวและสามารถตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเหลือสังคมเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” นายธนวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ของ CKPower ยังเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ครอบคลุมครบทั้ง 3 มิติ โดยบริษัทมีการจัดทำกลยุทธ์สนับสนุน 9 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต

 

ปัจจุบัน CKPower มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 87.71% โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10.96% และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.33% เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้า Grid ในประเทศไทย CKPower สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4.25 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมทั้งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 85% ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของบริษัท

CKPower เข้าร่วมการประชุม GCNT Forum พ.ศ.2564

 

CKPower ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในงาน Global Compact Network Thailand - (GCNT) Forum 2021 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2608-2613 ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้เข้าร่วมทำความตกลงกับองค์การระดับโลก โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารระดับสูงของ 74 องค์กรที่เป็นสมาชิก GCNT ในประเทศไทยจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมด้วย

Cooling Tower Optimization ที่ได้รับรางวัล Asian Power Awards พ.ศ.2564

 

สำหรับแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรที่ทาง CKPower นำมาใช้ ประกอบด้วยการบริหารจัดการพลังงานของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของหอหล่อเย็น (Cooling Tower Optimization) ช่วยหยุดพัดลมระบายความร้อนหอหล่อเย็นในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ สามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ทำให้คว้ารางวัล Asian Power Awards ปี 2564 สาขาผู้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแห่งปี (Innovative Power Technology of the Year)

ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการลดปริมาณน้ำทิ้งด้วยการควบคุมความเข้มข้นคลอไรด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยจากผลการดำเนินการเมื่อปี 2563 สามารถลดน้ำทิ้งและน้ำเติมได้ 80,000 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากับการใช้น้ำจำนวน 1,095 คน ในระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 3 ล้านบาทต่อปี และได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายการลดน้ำทิ้งที่ต้องเติมเข้าระบบปริมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้น้ำจำนวน 410 คน ในระยะเวลา 1 ปี (ที่มา : ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำของคนกรุงเทพฯ จากกระทรวงพลังงาน ปี 2563 โดยเฉลี่ยวันละ 200 ลิตร/วัน)

มอบของช่วยเหลือโควิด-19 เขตพื้นที่โรงไฟฟ้าในเครือ CKPower

 

ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สนับสนุนการสร้างห้องไอซียูความดันลบ จุดบริการฉีดวัคซีน และช่วยเหลือชุมชนในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้า ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ให้กับชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 ชุมชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ทั้งหมด 400 ครัวเรือน ซึ่งเป็นชุมชนในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ (BKC) เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่ต้องกักตัวภายในเคหสถาน และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามประกาศของภาครัฐ

รถบรรทุกน้ำช่วยน้ำท่วมจากพายุโคะงุมะ สปป.ลาว

 

สำหรับใน สปป.ลาว บริษัทได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในเมืองไซยะบุรีที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโคะงุมะ โดยได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำและพนักงานจิตอาสาเพื่อเข้าไปช่วยทำความสะอาดถนน นอกจากนี้ยังจัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้อีกด้วย ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ในเครือ CKPower

“CKPower มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 พร้อมผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และขอร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ไปด้วยกัน” นายธนวัฒน์ กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CKPower คว้ารางวัลโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 21 มิ.ย. 2567 - นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower เป็นผู้แทนรับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ซึ่งยกย่องเชิดชูเกียรติ CKPower

CKPower กวาดรายได้ 10,941 ล้านบาท ในปี 2566 ปักธงรุกผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทางพลังงาน

กรุงเทพฯ 20 ก.พ. 2567 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP)

CKPower รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition จากไทยพัฒน์ 2 ปีซ้อน

กรุงเทพฯ 11 ม.ค.2567 - บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค รับประกาศเกียรติคุณการันตีด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน

STGT คว้าผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปี 2566 ระดับ AAA พร้อมสานต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับสูงสุด AAA” สาขา Consumer Products

ปตท. ได้รับยกย่อง “หุ้นยั่งยืน” ระดับสูงสุด AAA พร้อมคว้ารางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม จากเวที SET Awards 2023

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย