MEA ร่วมติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเขตลาดกระบัง และให้กำลังใจมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ คลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

วันนี้ (14 ก.ย. 2565) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัย และผู้ปฏิบัติงานที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่บริเวณสะพานคลองพระยาเพชร แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง ตลอดจนตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำ กทม. บริเวณสะพานคลองทับยาว พร้อมรับฟังการรายงานข้อมูลภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตลาดกระบัง แผนการบริหารจัดการน้ำและการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ข้อมูลการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยของ ปภ. ในพื้นที่ กทม. รวมถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในเขตเศรษฐกิจ เขตเมือง และพื้นที่ชุมชน จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนคลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้มอบสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน 167 คน ในพื้นที่ดังกล่าว

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า จากการร่วมติดตามลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องพร้อมรับทราบการรายงานข้อมูลการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้ว ในส่วนที่ MEA รับผิดชอบด้านระบบไฟฟ้าพบว่า ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับส่วนงานเกี่ยวข้องรวมถึงพื้นที่บริการได้เรียบร้อยปกติมีความปลอดภัย สำหรับ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพ ฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่พร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและขัดข้องต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ ในพื้นที่ กทม. รวมทั้งสิ้น 762 แห่ง อยู่ในความดูแลของ MEA  364 แห่ง โดย MEA มีการเชื่อมโยงระบบจ่ายไฟฟ้าหลัก และระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับสถานีสูบน้ำทุกแห่ง เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และสามารถบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA และระบบ DMS เพื่อสั่งการจ่ายไฟ อัตโนมัติ จะช่วยในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานของระบบควบคุมแรงดัน เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย ที่ผ่านมา MEA ยังมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาด้านระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ที่จะต้องมีการตรวจสอบในลักษณะทางกายภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบป้ายต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกลมพายุพัดกระแทกระบบไฟฟ้าของ MEA ให้เกิดความเสียหายได้ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำแต่ละแห่ง ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าประจำจุดที่สำคัญ พร้อมทั้งการบูรณาการกับสถานีสูบน้ำทุกแห่ง รวมถึงศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร เพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA มีความห่วงใยประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน จึงแนะนำให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นลักษณะแอ่งกระทะน้ำท่วมบ่อยครั้ง รวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ราบลุ่ม หากพบว่าระดับน้ำบริเวณบ้านเริ่มท่วมสูงขึ้นจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบดำเนินการย้ายปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว นอกจากนี้ขอเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งก่อสร้างที่ ไม่แข็งแรงใกล้แนวสายไฟฟ้า เพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นจากลมกระโชกแรงและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้ม หรือสายไฟฟ้าขาด เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหากชำรุดเร่งซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ทั้งนี้ให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ถูกน้ำท่วม อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความเปียกชื้นไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้น

ทั้งนี้ MEA ได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำต่อเนื่องเฝ้าระวังตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news หรือแจ้งได้ที่การไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกเขตใกล้บ้าน และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อนุทิน" ประธาน MOU 3 หน่วยงาน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และกำลังคนทุกช่วงวัย สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัย ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

MEA มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่โรงเรียนวัดบางปะกอก จากกิจกรรมวิ่งการกุศล Better Bangkok Run 2024 พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้น้ำดื่มเสริมความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กระทรวงมหาดไทย จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมลงนาม MOU "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในระดับพื้นที่" มุ่ง

วันนี้ (11 ก.ค. 67) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

MEA ห่วงใยความปลอดภัย แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า

สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! MEA จับมือภาคี เดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล