MEA รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของประเทศไทย คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย Best Employers Thailand 2021

เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ เป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA รับรางวัลจากผลงาน Smart Energy ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับอัตโนมัติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

‘2 ปีโควิด-19’ (2)พอช. –ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย : ถอดบทเรียนการจัดการโควิดโดยชุมชน “ชุมชนจัดการได้ อยู่ร่วมกันได้”

กรุงเทพฯ เป็นจุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ก่อนจะลุกลามไปทั่วประเทศ

‘2 ปีโควิด-19’ (1) พอช. –ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายสานพลังสู้วิกฤติโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เวียนมาใกล้ครบ 2 ปี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน