สส. เดินหน้า มุ่งขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ณ ห้องประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และผ่านระบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 450 คน เพื่อเสริมองค์ความรู้ มุ่งสร้างการขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น“พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง“พอเพียง” สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” พร้อมบรรลุเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด BCG Model ในการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปสู่รูปแบบใหม่ กระจายโอกาส กระจายรายได้ ไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานศึกษา เพราะถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น“พลเมือง” ที่ใช้ชีวิตอย่าง“พอเพียง” สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งดำเนินการเสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา ผ่านโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อให้เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

สำหรับการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดสวนแตง ชุมชนบ้านรางพลับ จังหวัดราชบุรี และศูนย์ประสานงานโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” มาถ่ายทอดองค์ความรู้ มุมมอง เทคนิควิธีการจัดการขยะที่ทันสมัยในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 450 คน ในรูปแบบการเสวนา ภายใต้หัวข้อ “BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ พร้อมสาธิตนวัตกรรมการจัดการขยะที่ยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การเรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี ฐานที่ 2 การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย ฐานที่ 3 ถังรักษ์โลกกำจัดขยะอินทรีย์ประสิทธิภาพสูงในครัวเรือน ฐานที่ 4 การสาธิตใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า...ถุงนมกู้โลก และฐานที่ 5 DATA TRASH : ระบบบริหารข้อมูลขยะ...ลดขยะ ลดโลกร้อน นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยขับเคลื่อนสถานศึกษาและประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ” ตามแนวคิด BCG Model อย่างยั่งยืน นายจักรชัย กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯหนุนวิสัยทัศน์สถาบันยานยนต์ ผลักดันรถแห่งอนาคต

นายกฯ ยินดีแนวทางการทำงานและวิสัยทัศน์สถาบันยานยนต์สอดคล้องนโยบายรัฐบาล พร้อมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ พลิกโฉมสู่ยานยนต์แห่งอนาคต

ทส. เชิดชูเกียรติ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green

'บิ๊กตู่' ปลื้มยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งทำไทยสู่เป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ เดินหน้ามาตรการของรัฐบาล ปูทางประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผลยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตต่อเนื่องกว่า 3 แสนคัน

สส. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม เปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันนี้ (19 มี.ค. 66) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สส. ยกระดับ เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เครือข่าย ทสม. 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า