สกช. เผยสถิติจำนวนเกษตรกรผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่าร้อยละ 24 เดินหน้าเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565 การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ข้อ 125 เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัด ได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอแล้วเห็นว่า การเลือกตั้ง และการนับคะแนนเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจำจังหวัด ประกาศผลการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง โดยประกาศเป็นรายเขต เรียงตามคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร เขตเลือกตั้งใดผู้สมัครได้คะแนนเสียงมากที่สุด เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก แล้วปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ รวมถึงสื่อออนไลน์ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังรอการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อย่างเป็นทางการจากกรมการปกครอง ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ได้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ณ ปัจจุบัน สกช. ได้รับรายงานผลการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เข้ามาแล้วมากกว่า 50 จังหวัด ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ตนได้รับรายงานตัวเลขสถิติอย่างไม่เป็นทางการ มีเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2,597,976 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46 จากจำนวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 10,622,777 คน สำหรับตัวเลขสถิติจังหวัดที่มีจำนวนเกษตรกรออกมาใช้สิทธิคิดเป็นเปอร์เซนต์มากที่สุด 5 อันดับแรกของประเทศ คือ จังหวัดพะเยา (38.48%) น่าน (35.06%) ตาก (34.18%) มุกดาหาร (33.04%) อุทัยธานี (32.30%) ตามลำดับ  

และภายหลังจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ในขั้นตอนต่อไปสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อีกจังหวัดละ 5 คน โดยผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือก ทั้งนี้ผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก คือ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า สกช. ได้วางแผนการดำเนินการ การกำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเบื้องต้นที่ได้กำหนดไว้ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2566 สถานที่รับสมัคร คือ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด การยื่นใบสมัครรับเลือกผู้ทรงคุณวุฒินี้จะดำเนินการโดยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.nfc.or.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ซึ่งท้ายที่สุดแล้วแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจังหวัดละ 21 คน ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 32 บัญญัติว่า เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถ้วน ตามมาตรา 31 แล้ว ให้เลขาธิการ ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา ภายในเวลาสิบห้าวัน ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วรวัจน์' จี้ 'กกต.' รับรองผลเลือกตั้ง ส.ส. พื้นที่ไม่มีปัญหา

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แกนนำ และว่าที่ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประกาศรับรองส.ส.ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

'ธรรมนัส' ตัดไฟ ลูกพรรคดิ้นร้อง 'บิ๊กป้อม' โดนหักหัวคิวเงินเลือกตั้ง

"ธรรมนัส" สวมบทกาวใจหลัง "บิ๊กป้อม" มอบเคลียร์ 22 อดีตผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เรียกร้องความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อ้างถูก "เสธ.ต." หักหัวคิว

‘ชวน-นิพนธ์’ ลงพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ ขอบคุณประชาชนเลือก ปชป.

‘ชวน-นิพนธ์’ ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกประชาธิปัตย์ ยันปชป. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสถาบันหลักของชาติ

อดีตรองอธิการบดี มธ. ตอบชัด ชาติมหาอำนาจหนุนพรรค ‘ก้าวไกล’ จริงหรือ?

อดีตรองอธิการบดี มธ. ตอบข้อสงสัยละเอียดยิบ ชาติมหาอำนาจให้การสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค หมายถึงพรรคก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งเพื่อได้เป็นรัฐบาลจริงหรือ

'บิ๊กกองทุนรวมบัวหลวง' หยอดมุกเจ็บจี๊ด ยกเลิกทุกนโยบายว่าที่รัฐบาล หุ้นเขียวทั้งกระดานทันที

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด โพสต์ข้อความสั้นๆบนเฟซบุ๊กว่า ทำอย่างไรหุ้นถึงจะขึ้น

ดร.ปฐมพงษ์ ชี้การเมืองไทยจะเหลือแค่ 2 พรรคใหญ่ 'หุ่นเชิดตะวันตก-ชาตินิยม'

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่บทความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้ ขณะที่ประเทศอเมริกามี ๒ พรรคใหญ่คือพรรครีพับลิกันและเดโมแครตซึ่งกลุ่มทุนยิวไซออนิสต์อยู่เบื้องหลังทั้งคู่