คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ของ MEA จัดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566

วันนี้ (16 สิงหาคม 2566) นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของประชาชน และสร้างความตระหนักตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 
โดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพจากดิน กิจกรรมปลูกตันไม้ Do It by Yourself กิจกรรมดิน น้ำ อาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และเด็กนักเรียนร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน การรดน้ำแปลงเกษตรด้วยพลังงานจากโซลาร์เซล ที่ MEA ดำเนินการติดตั้ง และกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน ดำเนินการโดย
MEA เขตบางบัวทองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อนุทิน" ประธาน MOU 3 หน่วยงาน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และกำลังคนทุกช่วงวัย สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัย ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

MEA มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่โรงเรียนวัดบางปะกอก จากกิจกรรมวิ่งการกุศล Better Bangkok Run 2024 พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้น้ำดื่มเสริมความปลอดภัยภายในสถานศึกษา

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติและกรรมการตรวจสอบสำนักงานธนานุเคราะห์ นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

กระทรวงมหาดไทย จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ร่วมลงนาม MOU "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในระดับพื้นที่" มุ่ง

วันนี้ (11 ก.ค. 67) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

MEA ห่วงใยความปลอดภัย แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แนะนำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันตรายจากไฟฟ้า

สุทธิสาร เตรียมไร้สายสื่อสาร! MEA จับมือภาคี เดินหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล