สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

ครั้งที่ 7 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30–16.30 น.

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data Analysis and Decision Making)

วิทยากร : ผศ. ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทาง Youtube : CA infomedia
https://www.youtube.com/live/MM0nbP8k-4Y?si=JBvpQuIiSxhtu4s3

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom
• Link: bit.ly/zoom-8000
• Meeting ID: 827 639 4741
• Passcode: 12345

ทางโครงการมีเกียรติบัตรมอบให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม โดยต้องดำเนินการ ดังนี้

ทำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังอบรม Pre-test-Post-test

ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

โดยทางโครงการจะจัดส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมล
ติดต่อสอบถาม ได้ทางอีเมล [email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สดช. ยกระดับสมรรถนะความรู้การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

สดช. ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสมรรถนะประชากรเพื่อให้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ภ

สดช. ยกระดับสมรรถนะความรู้การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินการจัดอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ตกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชากรดิจิทัล ครั้งที่ 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30–16.30 น. หลักสูตร การปรับใช้ระบบความปลอดภัยดิจิทัลกับชีวิตประจำวัน (Digital Security Safety & Privacy)