ครั้งแรกในประเทศไทย GC จับมือพันธมิตรประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม และใช้งานพาเลทจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

4 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI), บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai) และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) จับมือประกาศความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและใช้งานพาเลทที่ใช้ในคลังสินค้า ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล Post-Consumer Resin (PCR) จากถุงพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มมีการใช้งานจริงแล้วในรูปแบบพาเลทหมุนเวียนในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติที่ GCL ตั้งแต่ปลายปี 2566 ที่ผ่านมา

นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า “จากแนวคิดเริ่มต้นร่วมกับ TPBI และกลุ่มพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ความยั่งยืนผ่านหลากหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วันนี้ GC ได้ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาพาเลทจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิด PCR HDPE Compound ร่วมกับพันธมิตรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จนสามารถใช้งานได้จริงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม และยังสะท้อนให้เห็นว่าเม็ดพลาสติก HDPE ของ GC นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลางของประเทศถึง 2.6 เท่า อ้างอิงตามประกาศขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) แล้ว ยังมีคุณสมบัติแข็งแรง จนสามารถนำไปผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR ได้ถึง 30% และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสูงมาก อย่างพาเลทที่ใช้งานในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติ ที่ GCL ได้”

คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI)  กล่าวว่า “TPBI เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เราริเริ่มโครงการวน เมื่อปี 2561 เพื่อให้ความรู้และจัดเก็บเศษพลาสติกยืดใช้แล้วจากทั่วประเทศ นำกลับมารีไซเคิลและวิจัยพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย จนนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PCR HDPE Compound คุณภาพสูงเพื่อผลิตเป็นพาเลท ซึ่งพาเลท 1 อัน เทียบเท่ากับการผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้วถึง 3,353 ใบ ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ 188 KgCO2e/พาเลท ซึ่งเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนเทียบกับพาเลทพลาสติกทั่วไปถึง 146% และขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาโครงการจนสำเร็จและสามารถนำไปใช้งานได้จริง TPBI จะไม่หยุดพัฒนานวัตกรรม PCR Compound ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลการใช้งานพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก GCL ต่อไป”

คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (Srithai) กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเครื่องใช้ครัวเรือนที่ผลิตจากเมลามีน โดย Srithai มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ควบคู่ความยั่งยืนตลอดมา จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการนี้ ในฐานะผู้ผลิตและฉีดขึ้นรูปพาเลทพลาสติก ที่มีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในระดับสากล Srithai ได้สนับสนุนการทดสอบ การผลิตและฉีดขึ้นรูปพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูง ด้วยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อไป จากความสำเร็จในครั้งนี้ Srithai พร้อมสนับสนุนพันธมิตร ในด้านการผลิตพาเลทจากเม็ดพลาสติก PCR คุณภาพสูงอย่างเต็มที่ ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การนำนวัตกรรมการลดการใช้พลังงานและนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต”

คุณพนิดา จินายน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL)       กล่าวว่า “ในฐานะ JV ระหว่าง GC และ WHA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Logistics Solution ครบวงจร รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบการใช้งานและให้ข้อมูลความต้องการในฐานะผู้ใช้งานตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนวันนี้สามารถพัฒนาพาเลท PCR คุณภาพสูง ที่ใช้งานได้จริงในที่สุด โดยการเริ่มใช้พาเลทหมุนเวียนที่ผลิตจากถุงพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 500 ตัว ในคลังสินค้าที่บริหารงานแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยนวัตกรรมควบคู่ความยั่งยืนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   ทั้งนี้ GCL พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยด้านความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มพันธมิตรในอนาคตต่อไป”

ความสำเร็จในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดนวัตกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน หรือ Post-Consumer Resin (PCR) โดยกลุ่มพันธมิตร ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนคุณภาพสูง แข็งแรง และสามารถใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนการเติบโตของพลาสติกทางเลือกร่วมกันในอนาคต ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GC ร่วมแสดงความยินดี NatureWorks และกรุงไทย ปิดดีลเงินลงทุนครั้งใหญ่โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมแสดงความยินดีในฐานะประธานในพิธีร่วมลงนามระหว่าง

GC คว้า Top1% S&P Global ESG Scores บริษัทยั่งยืนระดับโลกอันดับ 1 จาก 355 บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลก

5 มีนาคม 2567 - กรุงเทพมหานคร: ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

KBank ให้สินเชื่อ SLL จำนวน 10,000 ล้านบาท แก่ GC เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท

GC ได้รับการจัดอันดับ DJSI World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง หนึ่งเดียวในโลก องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในระดับสากล

12 ธันวาคม 2566 - กรุงเทพมหานคร: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1

WHA จับมือ GC เสริมแกร่งธุรกิจโลจิสติกส์ พร้อมผสานความเชี่ยวชาญ มุ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติม

กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด มหาชน (GC) ประกาศร่วมทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์ 3 Steps Plus ผนวกมาตรการภายในที่เข้มแข็ง พลิก GC ทำกำไรสวนกระแสตลาดเคมีภัณฑ์โลกขาลง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พลิกทำกำไร ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกถดถอยและตลาดเคมีภัณฑ์ขาลง