โปรดเกล้าฯ 'พล.อ.ธรรมนูญ วิถี' ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นข้าราชการในพระองค์

27 ก.ย.64 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาท มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดารงตาแหน่ง ดังนี้

พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2564
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ พลเอกธรรมนูญ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33 เตรียมทหารรุ่น 22 รุ่นเดียวกับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ ว่าที่เสนาธิการทหารบก 

สำหรับเส้นทางรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9,แม่ทัพภาคที่ 1 และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารที่มีบทบาทในงานด้านมวลชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดูงานกิจการพิเศษในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง 5 เสือ ทบ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศผลการเลือก สว. 200 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้วันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับอําเภอ วันที่ 16 มิ.ย. พ.ศ. 2567 เป็นวันเลือกระดับจังหวัด