โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์ 4 นาย

ราชกิจจานุเบกษา23 ก.พ.2565 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์จำนวน 4 นาย ดังนี้

1. พันเอก อภิชัย ทองธรรมชาติ

2. นาวาเอก วสันต์ ไตรจิต

3. นาวาเอก ยศพงศ์ เดชะคุปต์

4. นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้