ป้ายกำกับ :

กฎหมายสูงสุด

ย้อนดู 'คำปรารภ' รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การปกครองของประเทศไทยได้ดํารงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้ได้มีการยกเลิก

เพิ่มเพื่อน