ป้ายกำกับ :

การสร้างโมเดลบีซีจี

อว. ผลักดัน “ธัชชา” บูรณาการความรู้ “สังคม – มนุษย์ศาสตร์ – ศิลปกรรมศาสตร์” สร้างศก.บีซีจี

“สังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ – ศิลปกรรมศาสตร์” เป็นศาสตร์ที่ร้อยต่อด้วยกันได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง

เพิ่มเพื่อน