ป้ายกำกับ :

การเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมาย

การเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมายที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดทำร่างกฎหมายสำคัญโดยแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ปี 2015 (2015 World Anti – Doping Code : WADC)

เพิ่มเพื่อน