ป้ายกำกับ :

ฉลอง 100 ปี

ฉลอง 100 ปี คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร

านกาญจนาภิเษกเป็นหน่วยราชการในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ที่มีภารกิจแก้ไข ฟื้นฟู เยียวยาเยาวชนหลังคำพิพากษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปบริหารองค์กรร่วมกับภาคราชการในลักษณะสถานควบคุม “ระบบเปิด” หรืออาจกล่าวได้อย่างง่ายว่า ที่นี่คือบ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ไม่ใช่ “คุก”

เพิ่มเพื่อน