ป้ายกำกับ :

บทความ

“มายาสาไถย..” ..ในสังคมปัจจุบัน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ย่อมมีประโยชน์ ๓ ระดับ ได้แก่

บ้าเกินขนาด .. จนยากจะแก้ ในสมัยไอที!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. มีหลายคนกล่าวว่า “โลกสังคมสมัยปัจจุบัน มันช่างซับซ้อน จนยากจะรู้เข้าใจได้ทันความเปลี่ยนแปลง… คนสมัยเราจึงหาความสุขได้ยาก…”

ความคิดปุถุชน .. แก้กรรมด้วยความไม่เข้าใจธรรม!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เมื่อคืนวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสอรรถาธิบายธรรมแก่คณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชน ที่วัดป่าพุทธพจน์ฯ จ.ลำพูน ในเรื่อง กฎเกณฑ์ของกรรมที่สัมพันธ์กับวิถีจิต ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรม (ธรรมนิยาม) ตามหลักอิทัปปัจจยตา เพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงในเรื่องของกรรม.. ที่ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์กรรมใน วิถีพุทธศาสนา!!

โลกทวิภาวะ!! “จิตถ่อยเถื่อน–วัตถุเจริญรุ่งเรือง”

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. วิถีจิต วิถีชีวิต.. วิถีอวิชชา.. วิถีมิจฉาทิฏฐิ.. นับเป็นเรื่องปกติของสัตว์ที่ยึดโลกเป็นสรณะเหนืออื่นใด..

สังคมโกลาหล .. “ยุคคนช่างคิด .. บรรพชิตชอบไลฟ์”!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. คำสั้นๆ ที่ว่า “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป..” กลายเป็นวจีที่โลกไม่เคยลืมเลือน สะท้อนความจริงว่า.. “ทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา.. ต้องเป็นอย่างนี้ จักไม่แปรเปลี่ยนไปจากความเป็นอย่างนี้!

“วันมาฆบูชา” .. ความมั่นคงของสถาบันสงฆ์ในพระพุทธศาสนา!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา บัดนี้ เข้าสู่พุทธศักราช ๒๕๖๗.. ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้ว ๒๕๖๗ ปี เมื่อนำไปบวกกับอายุพระพุทธเจ้า ๔๕ พรรษา ก็จะได้อายุพระพุทธศาสนาครบ ๒,๖๑๒ ปี นั่นหมายถึง การเดินทางของพระพุทธศาสนาที่ยาวนานมากว่า ๒,๖๐๐ ปี อันควรแก่ความภาคภูมิใจในหลักธรรมคำสั่งสอนที่เป็น “สัจธรรม” ที่ทนทานต่อการพิสูจน์ ที่สรุปคำสั่งสอนรวมลงในความเป็นจริงขั้นสูงสุดที่แสดงความเป็นธรรมดา..ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวง .. ไม่เที่ยงแท้ ธรรมทั้งหลายทั้งปวง .. ไม่มีอัตตาเที่ยงแท้”

มงคลธรรม .. ในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา บัดนี้ เข้าสู่ศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ อย่างสมบูรณ์ ที่สามารถกล่าวได้ว่า.. เรามีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี และหมายถึง อายุขัยของความเป็นสัตว์โลกของเราสิ้นไปอีกหนึ่งปี

ครบ ๓ ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จฯ หลวงพ่อวิริยังค์!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒ ทุ่มที่ผ่านมา ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมในงาน “อาจริยบูชา ครบ ๓ ปี มรณกาล สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)”

สัตยาธิษฐาน ถวายพระกุศล.. ณ กองทัพเรือ

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ กองทัพเรือและวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

สวดมนต์-ปฏิบัติธรรม .. ถวายเป็นพระกุศล!! ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กองทัพเรือ

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต้นฤดูหนาวเริ่มนับหนึ่ง เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พระสงฆ์ลงอุโบสถ กระทำสังฆกรรมฟังสวดปาฏิโมกข์ อันเป็นไปตามพระวินัยนิยมบรมพุทธบัญญัติ ให้พระสงฆ์ถือปฏิบัติกันมาจนเป็นอริยประเพณีในพระพุทธศาสนา

น้อมถวายแผ่นดิน (สถานทูต) ไทย บูชาพระพุทธศาสนา แด่คณะสงฆ์ (ไทย) ณ นครนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

เจริญพรศรัทธาสาธุชนในพระพุทธศาสนา… เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (กฤติกา) ซึ่งเป็น วันปรินิพพานพระสารีบุตรเถรเจ้า

การศึกษา .. ที่ท้าทายต่อ การเรียนรู้!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… ในทุกห้วงเวลาแห่งชีวิต สิ่งที่ควรคำนึงคือ “ความไม่ประมาท” ในการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้เป็นโทษภัย.. ที่นำไปสู่ความทุกข์แสนสาหัสในวงจรของความเป็น “สัตตาโน” ที่ย่นย่อเรียกว่า “สัตว์”

การปฏิรูปการสอนธรรมในอินเดีย ณ นครปูเน่ ครั้งที่ ๑

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… มีคำกล่าวของผู้รู้ในเรื่องคุณค่าของ ศีลเพื่อชีวิต ไว้อย่างหนึ่งว่า

เรื่องที่น่าเรียนรู้ .. ในกระแสความวุ่นวายของโลก!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… ในห้วงสมัยที่สัตว์สังคมเสพติดอยู่แต่วัตถุกามที่ประณีต ละเอียด รุนแรงมากขึ้น ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีชั้นสูง.. จึงได้เห็นอาการของฉันทะ ราคะ นันทิ และตัณหา.. ที่เติบโตยิ่งในวิถีจิต

เกิดอะไรขึ้น!? “เมื่อยอดกฐิน..โรงทาน เป็นใหญ่กว่าผ้ากฐิน”

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา… ฤดูกาลทอดกฐินในเดือนสุดท้ายของวสันตฤดู มีคุณค่ายิ่งต่อจิตวิญญาณของชาวพุทธ ที่มีความใส่ใจ พึงใจประกอบการกุศลในเขตพระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันทอดผ้ากฐิน ถวายแด่คณะสงฆ์ตามวัดวาอารามต่างๆ ที่ศรัทธา พร้อมทั้งปัจจัยไทยธรรม ที่ให้ความสำคัญยิ่งไม่แพ้ผ้ากฐิน โดยเฉพาะ “เงินทอง” เพื่อบำรุงวัดวาอารามทั้งหลาย ที่กลายมาเป็นการเรียกขานว่า “ยอดกฐิน”

ความเข้าใจในการทอดกฐิน .. อานิสงส์ยิ่ง!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ฝนฟ้าชุ่มฉ่ำในยามนี้ แม้จะเป็นช่วงท้ายฤดูกาลฝน นับเป็นปกติธรรมดาที่คุ้นเคยกันมายาวนานของการดำรงชีวิตในวิถีธรรมชาติแบบบ้านเรา..

รัฐบาลเศรษฐา-เพื่อไทย ต้องเดินหน้า กระจายอำนาจ ปลดล็อก "รัฐรวมศูนย์"

ภาพใหญ่ทางการเมืองหลายบริบทกำลังขับเคลื่อนไปเช่น การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ -การเตรียมผลักดันนโยบายสำคัญๆของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยให้มีผลทางปฏิบัติเช่นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต เป็นต้น ขณะเดียวกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญในทางการเมือง และบางฝ่ายเฝ้ารอดูท่าทีของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน

เรื่อง ถวายผ้ากฐิน .. ที่ควรศึกษา!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพิ่มเพื่อน