ป้ายกำกับ :

รักษ์น้ำ ป่าดิน ด้วยแฝกองค์ภูมินทร์ ฟื้นถิ่น ยั่งยืน

ปตท. ชวนร่วมส่งผลงานประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) นอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้ว

เพิ่มเพื่อน