ป้ายกำกับ :

วัดโสมนัส

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 'พระธรรมเมธาจารย์' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ

เพิ่มเพื่อน