ป้ายกำกับ :

เวทีสัมมนา

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็น ขับเคลื่อน ‘ร่างระเบียบสำนักนายกฯ’ เป้าหมายสร้างชุมชนเข้มแข็ง

พอช.และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน (ร่าง) ‘ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

เพิ่มเพื่อน