กกต.แจง 'พรรคไทรักธรรม' เร่งส่งบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินหลังศาลสั่งยุบพรรค

กกต.แจง 'พรรคไทรักธรรม' เร่งส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงินของพรรค หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

21 ต.ค.2565 - สำนักงานงานคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.) เผยว่า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยให้ยุบ พรรคไทรักธรรม ในกรณีที่พรรคการเมืองยุบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 95 กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองยุบ และให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน พรรคการเมือง

ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลา ได้อีกไม่เกิน 180 วัน โดยแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ แต่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในนามพรรคการเมืองที่ยุบมิได้ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองหรือจำหน่าย ทรัพย์สินของพรรคการเมืองเพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีได้

ในกรณีที่พรรคการเมืองนั้นไม่มี เงินหรือทรัพย์สินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งจ่ายเงินจาก กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ทราบ ในการชำระบัญชีเมื่อได้หักหนี้สินและค่าใช้จ่ายแล้วยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้โอนให้แก่องค์การสาธารณกุศล ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ถ้าในข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องปมตั้ง 'พิชิต' แต่มีมติ 5:4 ให้ 'เศรษฐา' ทำหน้าที่ต่อได้

ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เรื่องประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม

'รังสิมันต์' สงสัยโดนวางยาตั้ง 'พิชิต' นั่งรมต. มอง 'เศรษฐา' ไม่ทันเกมการเมือง

นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยจะรับหรือไม่รับคำร้องของ 40 สว. เกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือไม่

'ณฐพร โตประยูร' ฟันโช๊ะ พิชิตลาออกไม่มีผลต่อคำร้อง 40 สว. ยื่นถอดถอนเศรษฐา

นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ประธานวุฒิสภา ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นาย เศรษฐา ผู้ถูกร้องที่ ๑ และนายพิชิต