พาณิชย์เร่งเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย รับมือการแข่งขัน

18 ส.ค. 2566 - นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการรองรับการแข่งขันในยุคปัจจุบันและ การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงได้ดำเนินโครงการ “สร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานระดับสากล และเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ

นายทศพลกล่าวว่า การพัฒนาจะเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการแข่งขัน และ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการค้าสู่สากล เพื่อให้ ผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ขยายโอกาสทางการตลาด และฐานลูกค้าได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจมีการให้บริการ โลจิสติกส์ที่ครบวงจร

 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สมาคมผู้จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดทำหลักสูตรและร่วมเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีความเข้าใจ ภาพรวมแนวโน้มธูรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีระยะเวลา ดำเนินการสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2566 นี้ ผ่านกิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ กิจกรรมเวิร์คช้อป ( Work shop)ใน การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ และแนวคิดวิธีนำไปสู่การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   การรวบรวมข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล ผ่านการใช้  แอพพลิเคชั่น ต่างๆ และ สุดท้าย คือกิจกรรม ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  สู่มาตรฐานสากล โดยแนะนำการวางระบบตามแนวทางมาตรฐาน ISO 9001 ณ สถานประกอบการเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง โดยทั้ง 3  กิจกรรมตั้งเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการรวม 600  ราย

อย่างไรก็ดี โครงการนี้ จะช่วยให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ ขยายโอกาสทางการตลาด และฐานลูกค้าได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจมีการให้บริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์เผยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์กระทบการค้าโลกแนะจับตาใกล้ชิด

สนค. เผยว่า ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อการค้าโลก สงครามการค้าทำให้จีนเสียตำแหน่งแหล่งนำเข้าเบอร์ 1 กว่า 10 ปี ในตลาดสหรัฐฯ แก่เม็กซิโก ส่วนแบ่งตลาดของทั้งสหรัฐฯ และจีนลดลงในตลาดของอีกฝ่ายชัดเจน อีกทั้งความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนเร่งการแบ่งขั้วเศรษฐกิจการค้า ขณะที่ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกทดแทน พร้อมแนะจับตาสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างใกล้ชิด

พาณิชย์ โชว์ ม.ค. ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้าน

เบิกฤกษ์..มกราคม 2567 ต่างชาติลงทุนในไทย 7,171 ล้านบาทญี่ปุ่นลงทุนอันดับหนึ่ง 3,793 ล้านบาท ตามด้วย สิงคโปร์ 1,083 ล้านบาท และจีน 768 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 172 คน