เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด เปิดประมูลที่ราชพัสดุ 1,076 ไร่ เวลาเช่า 50 ปี

“เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” เดินหน้าพัฒนาที่ราชพัสดุ เตรียมเปิดประมูลพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ 1,076 ไร่ ระยะเวลาเช่า 50 ปี ค่าเช่าไร่ละ 36,000 บาท/ปี ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี คาดเปิดประมูล พ.ค. 2565

17 มี.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวจังหวัดตาก รายงานว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ประกอบด้วย อ.แม่สอด- อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ เป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) แต่ยังคงติดปัญหาหลายด้านในการประกาศให้พื้นที่ชายแดนตาก เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องกฎหมาย,ที่ดิน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งจะเห็นที่เป็นรูปธรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อ.แม่สอด คือด่านพรมแดน 2. ,สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2. บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7. ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และ ถนน 4 เลน สายตาก-แม่สอด

นอกนั้นเป็นเพียงโครงการต่างๆที่จะตามมา เช่นเส้นทางรถไฟ, เส้นทางพิเศษระหว่างเมือง,เส้นทางมอเตอร์เวย์ ฯลฯ ที่สำคัญคือเรื่องที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไร อย่างไร จนกระทั่งล่าสุดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่รับผิดชอบการจัดสรรที่ดินในเขตเศรษฐกิจ ได้ประกาศถึงความชัดเจนในการดำเนินการเรื่องที่ดินในเขตเศรษฐกิจแม่สอด โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ก้าวสู่การเป็นเมืองหน้าด่านทางเศรษฐกิจสำคัญของ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมืองด่านชายแดนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สายตะวันออก-ตะวันตก ที่เรียกกันว่า แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) เป็นหนึ่งใน สามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Sub-region – GMS) ที่ประกอบด้วยไทย= เมียนมา =ลาว= กัมพูชา เวียดนาม มณฑล ยูนนาน และกว่างสีของจีน โดยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC เชื่อมตัดเป็นแนวขวางระหว่างทะเลจีนใต้ กับทะเลอันดามัน ผ่าน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย-เมียนมา- เวียดนาม -ลาว เป็นการ “เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มากขึ้น

โดยที่นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมธนารักษได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตั้งอยู่ในท้องที่ (ชายแดนไทย-เมียนมา) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก แบ่งเป็น 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.590 เนื้อที่ประมาณ 1,076-1-90.70 ไร่

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้เปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากใหม่ และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประโยชน์ และการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิดประมูล

ทั้งนี้เมื่อ กพศ. มีมติเห็นชอบสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประมูล กรมธนารักษ์จะได้ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยคาดว่าจะเปิดประมูล ได้ช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้

กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคือ

1. ค่าเช่าในอัตราไร่ละ 36,000 บาท/ปี

2. คิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,753,163 บาท (ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี)

3. กำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 269,119,188 บาท

4. ระยะเวลา การเช่า 50 ปี

ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการเป้าหมายครบทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

3. กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นการร่วมของธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

4. มีผลงานหรือประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 โครงการ

สำหรับแปลงที่ 2 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.591 เนื้อที่ประมาณ 671-2-05 ไร่ จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า

1. อัตราค่าเช่าไร่ละ 25,200 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าทั้งแปลง เป็นเงิน 16.92 ล้านบาท

2. ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี (ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 50 ปี = 1,717.91 ล้านบาท)

3. ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ 250,000 บาท/50 ปี

4. ค่าธรรมเนียมการเช่าทั้งแปลง เป็นเงิน 167.88 ล้านบาท

5. ค่าธรรมเนียมการเช่าผ่อนชำระ 5 ปี โดยเริ่มชำระปีที่ 6-10 ยกเว้น 5 ปีแรก พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนที่ดินราชพัสดุให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า อ.แม่สอด จ.ตาก ถือว่าในอนาคตจะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ในระดับชั้นนำ ของไทย ด้วยศักยภาพและความพร้อม ในทุกๆด้าน ทั้งเป็นประตู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน –AEC … (ASEAN Economic Community ) บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนนับแสนล้านบาทในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงวันเปิดฟ้า “เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” ในปี 2565 นี้แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชูจุดขายใช้พลังงานสะอาดเป็นจุดแข็งนิคมอุตสาหกรรมไทย จูงใจนักลงทุนต่างชาติ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่ง

'เศรษฐา' นัดถกบอร์ดดิจิทัล 15 ก.พ. 'รมช.คลัง' เมิน ปปช. แนะวิธีหยอดน้ำข้าวต้ม

'จุลพันธ์' ชี้เอกสารข้อเสนอแนะ 'ป.ป.ช.' ยังไม่ถึงรัฐบาล 'เศรษฐา' นัดถกบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต 15 ก.พ. ยันเดินหน้าแน่ เมินใช้วิธีหยอดน้ำข้าวต้ม ซ้ำ รบ.เดิม

สาวกคริปโตเฮ! ‘คลัง’ ประกาศยกเว้น VAT ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

นายกฯ ต่อสายด่วน ผบ.ทบ ร่วมปราบยางเถื่อนได้ผล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้ต่อโทรศัพท์ถึง พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการกองทัพบก ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการกวาดล้างยางพาราเถื่อน และเฝ้าระวังตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มงวด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณียางพาราเถื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี