เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด เปิดประมูลที่ราชพัสดุ 1,076 ไร่ เวลาเช่า 50 ปี

“เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” เดินหน้าพัฒนาที่ราชพัสดุ เตรียมเปิดประมูลพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ 1,076 ไร่ ระยะเวลาเช่า 50 ปี ค่าเช่าไร่ละ 36,000 บาท/ปี ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี คาดเปิดประมูล พ.ค. 2565

17 มี.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวจังหวัดตาก รายงานว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ประกอบด้วย อ.แม่สอด- อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระ เป็นพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) แต่ยังคงติดปัญหาหลายด้านในการประกาศให้พื้นที่ชายแดนตาก เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องกฎหมาย,ที่ดิน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งจะเห็นที่เป็นรูปธรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ อ.แม่สอด คือด่านพรมแดน 2. ,สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2. บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7. ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และ ถนน 4 เลน สายตาก-แม่สอด

นอกนั้นเป็นเพียงโครงการต่างๆที่จะตามมา เช่นเส้นทางรถไฟ, เส้นทางพิเศษระหว่างเมือง,เส้นทางมอเตอร์เวย์ ฯลฯ ที่สำคัญคือเรื่องที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปเมื่อไร อย่างไร จนกระทั่งล่าสุดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่รับผิดชอบการจัดสรรที่ดินในเขตเศรษฐกิจ ได้ประกาศถึงความชัดเจนในการดำเนินการเรื่องที่ดินในเขตเศรษฐกิจแม่สอด โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ก้าวสู่การเป็นเมืองหน้าด่านทางเศรษฐกิจสำคัญของ อ.แม่สอด จ.ตาก

เมืองด่านชายแดนบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ สายตะวันออก-ตะวันตก ที่เรียกกันว่า แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) เป็นหนึ่งใน สามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Sub-region – GMS) ที่ประกอบด้วยไทย= เมียนมา =ลาว= กัมพูชา เวียดนาม มณฑล ยูนนาน และกว่างสีของจีน โดยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ EWEC เชื่อมตัดเป็นแนวขวางระหว่างทะเลจีนใต้ กับทะเลอันดามัน ผ่าน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย-เมียนมา- เวียดนาม -ลาว เป็นการ “เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มากขึ้น

โดยที่นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรมธนารักษได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในภารกิจของกรมธนารักษ์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตั้งอยู่ในท้องที่ (ชายแดนไทย-เมียนมา) ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก แบ่งเป็น 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.590 เนื้อที่ประมาณ 1,076-1-90.70 ไร่

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้เปิดประมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากใหม่ และมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ฯ เป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิประโยชน์ และการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์การยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเปิดประมูล

ทั้งนี้เมื่อ กพศ. มีมติเห็นชอบสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการประมูล กรมธนารักษ์จะได้ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยคาดว่าจะเปิดประมูล ได้ช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 ที่จะถึงนี้

กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคือ

1. ค่าเช่าในอัตราไร่ละ 36,000 บาท/ปี

2. คิดเป็นค่าเช่าปีละ 38,753,163 บาท (ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี)

3. กำหนดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นเงิน 269,119,188 บาท

4. ระยะเวลา การเช่า 50 ปี

ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการเป้าหมายครบทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน

1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

3. กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture) เป็นการร่วมของธุรกิจที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

4. มีผลงานหรือประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 โครงการ

สำหรับแปลงที่ 2 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ตก.591 เนื้อที่ประมาณ 671-2-05 ไร่ จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า

1. อัตราค่าเช่าไร่ละ 25,200 บาท/ปี คิดเป็นค่าเช่าทั้งแปลง เป็นเงิน 16.92 ล้านบาท

2. ปรับปรุงค่าเช่า 15% ทุก 5 ปี (ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 50 ปี = 1,717.91 ล้านบาท)

3. ค่าธรรมเนียมการเช่าไร่ละ 250,000 บาท/50 ปี

4. ค่าธรรมเนียมการเช่าทั้งแปลง เป็นเงิน 167.88 ล้านบาท

5. ค่าธรรมเนียมการเช่าผ่อนชำระ 5 ปี โดยเริ่มชำระปีที่ 6-10 ยกเว้น 5 ปีแรก พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนที่ดินราชพัสดุให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า อ.แม่สอด จ.ตาก ถือว่าในอนาคตจะเป็นเมืองเศรษฐกิจ ในระดับชั้นนำ ของไทย ด้วยศักยภาพและความพร้อม ในทุกๆด้าน ทั้งเป็นประตู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน –AEC … (ASEAN Economic Community ) บนเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor – EWEC) ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนนับแสนล้านบาทในแต่ละปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงวันเปิดฟ้า “เปิดฟ้าเขตเศรษฐกิจแม่สอด” ในปี 2565 นี้แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯโล่งรัฐบาลยันจ่ายตามเดิมแม้คลังเลื่อนผลประกาศลงทะเบียน

คลังเลื่อนประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการ ระบุเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วน ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคนยังคงรับสวัสดิการผ่านบัตรจนกว่าเริ่มโครงการใหม่

จดชื่อไว้เลย 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุขบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 2 ปี!

ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่าเมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 2567

คลังกางผลงานเบิกจ่ายลงทุนปี 65 ชู 'ปตท.-กฟผ.-รฟท.' ติดท็อป

“สคร.” กางผลงานรัฐวิสาหกิจเดินเครื่องเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2565 กว่า 3.25 แสนล้านบาท คิดเป็น 93% ของกรอบงบลงทุน ชู “ปตท.-กฟภ.-รฟท.-กฟผ.-รฟม.” ท็อป 5 แชมป์ลงทุนเก่ง พร้อมจี้ปรับแผนลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น

'สันติ' นำทัพตรวจโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออก ก่อนส่งให้ 'วงสยามก่อสร้าง' รับไม้ต่อ

“สันติ” นำทัพลุยตรวจโครงการท่อส่งน้ำภาคตะวันออก ในพื้นที่โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ก่อน EASTW ส่งมอบให้ “วงสยามก่อสร้าง” รับไม้ไปบริหารจัดการต่อ

'โฆษกรัฐบาล' ชูฐานะการเงิน-การคลังไทยสุดแกร่ง เก็บรายได้ทะลุเป้า

โฆษกรัฐบาลเผยฐานะการเงิน-การคลังไทยแข็งแกร่ง! 3 เดือนแรกปีงบฯ 2566 จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 6.33 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการกว่า 7.36 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจส่งสัญญาณบวก เตรียมปรับขยายตัวเป็นร้อยละ 3.5 - 4