ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มความปลอดภัยในสถานบริการ

ผู้ว่าฯภูเก็ต กำชับควบคุมสถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว

7 สิงหาคม 2565 – นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากเหตุความไม่สงบในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายราย นั้น
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ภก 0018.1/ว 5873 เรื่อง มาตรการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ สั่งการไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติและดำเนินการกำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่ถือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการควบคุมอาวุธปืนในที่สาธารณะ เพราะพฤติกรรมและการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกวดขันและดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

2.ให้อำเภอ ซักซ้อมมาตรการป้องกันอัคคีภัย โดยประชุมกับผู้ประกอบการให้เข้มงวดและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง และให้ตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานบริการที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการประจำทุกเดือน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการแนะนำและตักเตือนให้แก้ไข ตรวจสอบใบอนุญาต ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร การปฏิบัติตามมาตรการในการดูแสรักษาความสะอาด การตรวจใบอนุญาต ขายสุรา และยาสูบ เป็นต้น

3. ให้ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าไปใช้บริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนั้น โดยตรวจสอบในห้วงเวลาที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ ระบบป้องกันอัคคีภัยได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก ประตูทางออก ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ. 2555

4. มาตรการกำหนดประตูเข้า-ออก ทางหนีไฟ อุปกรณ์รับเพลิง ให้ดำเนินการตรวจสอบให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีป้ายไฟสัญลักษณ์แสดงการเข้า-ออก ที่ชัดเจน

5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคาร สถานที่ หรืออุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง โดยจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

6. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องตรวจสอบอาคาร และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับตา 13 เอกชนไทย-เทศ 13 รายแห่ซื้อซองประมูลทางด่วน ’กะทู้ - ป่าตอง’ วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน

‘การทางพิเศษฯ’ เปิดรายชื่อเอกชนไทย-เทศ 13 ราย แห่ซื้อชอบชิงประมูลชิงสัมปทานด่วน’กะทู้ - ป่าตอง’วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท ปักหมุดนัดยื่นซอง 7 เม.ย.

'ภูเก็ต' ยังขาดแคลนแรงงานกว่า 3 พันตำแหน่ง ป้อนตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง คนส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตได้กับโรคดังกล่าว

ค้นหาวันที่สอง! นักท่องเที่ยวชาวโรมาเนีย ดำน้ำสูญหาย

จากกรณี นายเซบัสเตียน somesan นักท่องเที่ยวชาวโรมาเนีย อายุ 46 ปี สูญหายขณะดำน้ำ บริเวณเกาะแก้วนอก ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 12.40 น. วันที่ 8 มกราคม 2566

ชาวภูเก็ต รุกฆาต 'ปลัดกระทรวงมหาดไทย'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.30 น.ชมรมครูอาวุโสภูเก็ต และประชาชนคนภูเก็ตกว่า 30 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านจังหวัดภูเก็ต เรื่องขอให้ถอดถอนตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิ