อนุกรรมการสรุปปัญหาหวยแพงเล็งแก้โครงสร้างทั้งระบบใน 6 เดือน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา) เดินหน้าศึกษาการปรับโครงสร้างจำหน่ายสลากฯ ทั้งระบบให้เสร็จภายใน 3-6 เดือน พร้อมพิจารณาเพิ่มโทษทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิด

11 เมษายน 2565 – เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นายชาญกฤช กล่าวถึงการทำงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการศึกษาและเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน และหัวหน้าสำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

จากการประชุมระดมความคิดเห็นของอนุกรรมการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกสัปดาห์และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดกลุ่มหัวข้อการศึกษา และแก้ปัญหาในอนาคต โดยแบ่งเป็น ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยต้นทาง เป็นส่วนของการกำหนดนโยบาย เริ่มจากการสรรหาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการได้ ขอความร่วมมือจากสำนักงานฯ ส่งมติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีวาระที่จะส่งผลให้ราคาขายสลากเกินราคาหรือไม่ เพื่อไม่ให้นโยบายของคณะกรรมการเกิดผลเสียต่อราคาจำหน่ายกลางทาง

เป็นด้านการจัดการทั้งหมด ของสำนักงานสลากฯ เช่น การจัดสรรสลากว่าส่วนไหนควรมีอยู่หรือส่วนไหนควรคัดออกไป รวมถึงการจัดสัดส่วนโควตา เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ตลอดจนการจัดสรรให้กับองค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งต้องทำการศึกษาให้ได้สมาคม องค์กร ที่เป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์ที่แท้จริง โดยในส่วนที่ยึดคืน อาจจะนำไปเพิ่มในส่วนของการซื้อ-จองล่วงหน้าเพื่อให้ผู้มีอาชีพขายสลากที่แท้จริงได้เข้าถึงสลากในการนำไปจำหน่ายเกิดประโยชน์กับคนที่ขายสลากจริงมากที่สุด

นอกจากนี้ ควรต้องเน้นย้ำ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อลงโทษและให้รางวัลตอบแทนผู็ที่ทำความดี ให้ความร่วมมือในลักษณะของ White list และ Black list ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ปิดจุดวิจารณ์ และคำนึงถึงทุกเข้าถึงของทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ยังมุ่งเป้าให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ค้าให้จงได้ และปลายทาง เป็นส่วนของการจัดการนำมาตรการทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับที่เข้มข้นขึ้น ทั้งแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการออกเป็นพระราชกำหนด เพื่อย่นระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น

จากการประชุมอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่างๆ ได้แก่ สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก และปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในระดับนโยบาย

อีกประเด็นหนึ่ง ที่คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ คือ แนวทางที่ทำให้สลากถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ และในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่น

ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษา และแนวทางตลอดจนมาตรการ ไม่เกิน 6 เดือน ที่จะต้องมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลาก ฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาทอย่างเป็นรูปธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชาญกฤช' เปิด 5 คุณสมบัติ ไขข้อข้องใจ ทำไมนายกฯคนที่ 30 ต้องชื่อ 'ประวิตร'

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ โฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐ เปิด 5 คุณสมบัติของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่เหมาะสมจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ดังนี้

'บิ๊กป้อม' ลั่น! ทำสงครามกับความยากจน รื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ปรับโครงสร้างหนี้

“ลุงป้อม” ประกาศสงครามกับความยากจน รื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมอัดฉีดเงิน 3 แสนล้าน ช่วยคนตัวเล็ก – SMEs – Startup ส่งเส

'ลุงป้อม' ประกาศเติมเงินช่วยลดต้นทุนทำนาสูงสุด 30,000 บาท

ชาวนา ต้องไม่จนอีกต่อไป! "ลุงป้อม" เติมเงินช่วยลดต้นทุนทำนาสูงสุด 30,000 บาท หวังยกระดับชีวิตชาวนา พร้อมชู 3 นโยบายสร้างรายได้เกษตกรไทย หลุดพ้นกับดักความยากจน

'บิ๊กป้อม' ขอบคุณปชช.โหวตให้โดดเด่น แม้จะเดินช้า ขาไม่ดี แต่ลงพื้นที่ทุกจังหวัด

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ โฆษกคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วปร