'สสว.' ผนึกกำลัง 'สอวช.' คิกออฟ โครงการขับเคลื่อนส่งเสริม MSME ด้วย 'บีซีจี'

สสว. ผนึกกำลัง สอวช. คิกออฟโครงการขับเคลื่อนส่งเสริม MSME ด้วยบีซีจี ยกระดับผู้ประกอบการ 1,000 รายทั่วประเทศ สร้างโอกาสแข่งขัน เศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

1มี.ค.2566- เมื่อวันที่ 28ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)” ติดอาวุธความรู้ ยกระดับผู้ประกอบการ 1,000 รายทั่วประเทศ และสร้างเกณฑ์ SME BCG เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลไทยเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปรับใช้ BCG Economy Model เข้าไปช่วยตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศ ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ MSME ในด้านต่าง ๆ เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG โดยผ่านกลไกการพัฒนา BCG ไปสู่ผู้ประกอบการ MSME ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้วยการใช้คลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา รวมถึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ 2.สร้างตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG 3.การยกระดับรายได้ด้วยการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ผ่านการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้มีชั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น ยกระดับสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมาตรฐานสากล ทั้งยังสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ผ่านการสร้างนักพัฒนา BCG

ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า การจะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จนั้น สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ BCG ในมิติของ MSME สำหรับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) “การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าใจแนวคิด BCG และนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเครื่องมือการสนับสนุนจาก สสว. ภาครัฐ มาตรการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการสร้างระบบนิเวศต่าง ๆ ที่นำไปสู่การสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ MSME และก้าวข้ามมาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Barriers) ในตลาดโลกได้” นายวีระพงศ์ กล่าว

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวถึงการร่วมดำเนินงานในโครงการนี้ว่า สอวช. ใช้จุดแข็งและบทบาทของ สสว. และ สอวช. เพื่อขับเคลื่อนภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ MSME ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อการเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย 1,000 รายทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการ สอวช. เผยว่า ที่ผ่านมา สอวช. ได้ดำเนินการด้านขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยใช้นวัตกรรมมาเป็นฐานในการขับเคลื่อน BCG หลายประเด็น โดยเฉพาะการออกแบบเชิงระบบสำหรับงานวิจัยในโครงการนี้ สอวช. จะทำวิจัยนโยบายร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เพื่อออกแบบการใช้ตัวชี้วัด กรอบการประเมิน กรอบเชิงโครงสร้างหน่วยงานที่จะมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในลักษณะขั้นบันไดการพัฒนา ซึ่งการทำงานจะออกแบบให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาระบบกระตุ้นผู้ประกอบการที่จะปรับตัวธุรกิจ การดำเนินงาน BCG พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวรับโอกาสได้

“สอวช. มีแผนที่จะขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG และนวัตกรรม ซึ่งโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างระบบการสนับสนุนนวัตกรรม และการสนับสนุน MSME และการสร้างตระหนักรู้ของผู้ประกอบการจากโครงการนี้ จะเป็นบันไดขั้นแรกของผู้ประกอบการสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด BCG เกิดการนำไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจตนเองต่อไป รวมถึงเกณฑ์ตัวชี้วัด BCG ที่เกิดขึ้นจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรม BCG และการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” นายกิติพงค์ กล่าว

นอกจากนี้ ในงานยังได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “พัฒนาระบบนิเวศ BCG สำหรับ MSME สู่การแข่งขันที่ยั่งยืน” โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมเสวนา ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบนิเวศ BCG กับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ MSME โดย นางสาวกาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช. ถ่ายทอดประสบการณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายด้วย BCG โดย นายปริวรรตน์ คณากัมพลสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด BCG ของ MSME คือห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรม โดย นางสาวสวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดทุนกับการขับเคลื่อน BCG โดย นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สอวช.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สสว. จับมือ ช้อปปี้ หนุนสิทธิประโยชน์ขยายช่องทางตลาด จัดแคมเปญ “SUPER SMEs SELECT” ผลักดันสินค้า SME กว่า 1,000 ราย โปรโมชันจัดหนักจัดเต็ม

สสว. ร่วมกับ ช้อปปี้ จัดแคมเปญออนไลน์ “SUPER SMEs SELECT” ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2567 บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ภายใต้งานส่งเสริมสิทธิประโยชน์ SME ชวนอุดหนุนสินค้ากว่า 1,000 ร้านค้า

บูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนในการศึกษา

นานาประเทศต่างมุ่งหมายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และการศึกษาคือเฟืองที่ส่งกำลังหมุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสนใจต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมาหลายทศวรรษ

สสว.-สทท. ดัน 20 ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว รองรับท่องเที่ยววิถีใหม่ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ภายใต้โครงการ SME Restart ปีงบประมาณ 2566 ให้ความสำคัญ พร้อมผลักดันการสร้างต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่าง

สสว. จับมือสภาอุตฯท่องเที่ยว สร้างต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว 20 แห่ง สร้างเงิน 500 ล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ร่วมแถลงความสำเร็จการดำเนินงานโครงการ SME Restart ปีงบประมาณ 256

'เศรษฐา' หารือ นายกฯแคนาดา มุ่งร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพที่แน่นแฟ้นขึ้น

'เศรษฐา' หารือ นายกฯแคนาดา มุ่งร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพที่แน่นแฟ้นขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อการเติบโตครอบคลุม และการพัฒนาที่ยั่งยืน