'ชูฉัตร' นั่งเลขาฯคปภ. คนใหม่

คลังแต่งตั้ง นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นเลขาธิการ คปภ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

1 พ.ย. 2566 – สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูฉัตร ประมูลผล เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในทุกมิติของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่กรมการประกันภัยจนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการ คปภ. นายชูฉัตรฯ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ ของสำนักงาน คปภ. ที่กำกับดูแลครอบคลุมทั้งการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย การกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกำกับการลงทุน เคยเป็นรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ที่กำกับดูแลงานด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย และมีประสบการณ์ทำงานทั้งในด้านการส่งเสริมการประกันภัย และด้านการบริหารองค์กรอีกด้วย
ด้านคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 หลักสูตรบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31 และหลักสูตรผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิป3ฝ่าย เลื่อนถกกรอบอภิปรายร่างงบฯ 68 เหตุครม.สัญจร-กมธ.ไปนอก

‘วิป 3 ฝ่าย’ เลื่อนถกกรอบอภิปรายร่างงบฯ 68 เหตุครม.ลงเพชรบุรี-กมธ. ไปต่างประเทศ นัด 17 พ.ค. พร้อมหาข้อสรุปดันร่างพ.ร.บ.ประชามติสมัยวิสามัญหรือไม่

ครม.อนุมัติแต่งตั้งหลายตำแหน่ง 'วุฒิไกร' นั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ มท.สลับเก้าอี้ผู้ว่าฯสกลนคร

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

ครม.ไฟเขียวตรึงดีเซลไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร ก๊าซ LPG 423 บาทต่อถัง ให้ส่วนลดค่าไฟผู้ใช้ไม่เกิน 300 หน่วย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชน ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้นำเสนอ

ครม.อนุมัติงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (7 พ.ค.) มีมติอนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พลังงานจ่อของบเฉียด 2 พันล. อุ้ม 'ค่าไฟ-ก๊าซหุงต้ม' ช่วยกลุ่มเปราะบาง

จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ คาดว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน