เคาะแล้ว ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ครม.สั่งตรวจเข้มชี้มีบัตรเครดิตถูกตัดสิทธิทันที

คนเนียนจนหนาว! ครม.ไฟเขียวลงทะเบียนรอบใหม่ 20 ล้านคน สั่งตรวจเข้ม ประกาศิตมีบัตรเครดิตถูกตัดสิทธิทันที ขีดเส้นรายได้ผู้ลงทะเบียน-ครอบครัวไม่เกินแสนบาทต่อปี

1 ก.พ. 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปี 2565 โดยครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วย

สำหรับ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจะต้อง1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

5. ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

6. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวนั้น ในส่วนของที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว หากเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หากเป็นห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ และที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ และกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว ในส่วนของที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) หากเป็นกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว โดยผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือหากผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

หากกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร และกรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

สำหรับกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ โดยที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ และในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ 8. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

สำหรับช่วงเวลาการเริ่มลงทะเบียนและการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ คาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส 3/2565 และภายในไตรมาส 4/2565 จะสามารถโอนเงินตามสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและเริ่มใช้สิทธิได้ โดยรายละเอียดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ครม.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม มาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 โดยสาระสำคัญคือการให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ ครม. ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด

“ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.45 ล้านคน ทั้งหมดจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วย โดยในรอบนี้คาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์และได้สิทธิราว 17 ล้านคน จากที่ขอ ครม. ไว้ไม่เกิน 20 ล้านคน และคาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งสิ้น 6-7 หมื่นล้านบาท ส่วนสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนใหม่นั้นจะยังเหมือนเดิม ขณะที่การกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลงทะเบียนที่เข้มข้นขึ้นนั้น ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ไปถึงคนที่จนจริง ๆ และสมควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ถ้าเกณฑ์ง่ายเกินไปจะกลายเป็นใครก็ได้เหมือนโครงการคนละครึ่ง แต่โครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น” นายอาคม กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

How to ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด ไม่เป็นหนี้ก้อนโต

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์มาก แต่ก็อาจนำพาไปสู่ปัญหาหนี้สินได้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวัง การใช้บัตรอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ก้อนโต

เปิด 5 ข้อดีของการใช้บัตรเครดิต-เดบิตเดินทางด้วย MRT

สำหรับคนเมืองเรื่อง “เวลา” ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหากมีเรื่องของความสะดวกสบายเข้ามาร่วมด้วยยิ่งได้เปรียบ

ประเดิมวันแรก! สแกนใบหน้า ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อให้การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

ข่าวจริง! คนใช้บัตรสวัสดิแห่งรัฐ ซื้อสินค้าต้องสแกนใบหน้า-ใส่รหัส 6 หลักทุกครั้ง

ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เรื่องคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อไปซื้อสินค้าต้องสแกนใบหน้า และใส่รหัส 6 หลักทุกครั้ง

บัตรเครดิต VS บัตรเดบิต ต่างกันยังไง เลือกทำใบไหนดี?

ใครๆ ก็น่าจะทราบดีว่ายุคนี้เป็นยุคของสังคมไร้เงินสด นอกจากการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารแล้ว บรรดาบัตรต่างๆ ก็ยังคงมีอิทธิพลกับผู้บริโภคอยู่มากพอสมควรในเรื่องของความสะดวกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

'กิตติรัตน์' แจงลูกหนี้บัตรเครดิต 23 ล้านใบ มีสิทธิได้ลดดอกเบี้ยเหลือ 3-5%

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ตอบคำถามแทนนายกฯ ถึงมูลหนี้ทั้งหมดในระบบว่า ครอบคลุมหนี้ครัวเรือนทั้ง 16 ล้านล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของจีดีพี และในส่วนของเนชั่นแนลเครดิตบูโร