สรุปผลรับสมัคร ‘กสทช.’ 28 คนดัง ‘ทหาร-ตำรวจ-บอร์ดเก่า-นักวิชาการ’ ชิงเก้าอี้

27 ก.พ.2565-เอกสารข่าววุฒิสภา เผยแพร่ผลการรับสมัครกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ระบุว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 คน และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 21–27 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้เข้าสมัคร จำนวน 28 คน ดังนี้ 1. พันเอกธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ด้านกิจการโทรคมนาคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 3. นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 4. รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 5. นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

6. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 7. นายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 8. พลเรือตรี วิพันธุ์ชมะโชติ อดีตเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสุ แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 10. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 11. นายชัชชม อรรฆภิญญ์ อัยการอาวุโส (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 12. พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 13. นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 9 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 15. นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประพฤติ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

16. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 17. พลโท พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 18. รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 19. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 20. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อดีตหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 21. นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

 22. นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 23. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อดีตผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชคเทค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)  24 นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 25. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 26. นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.(สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 27. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 28. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะเชิญผู้เข้ารับการสรรหามาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสทช. ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช. จ่อประกาศยกเลิกกฎ 'มัสต์แฮฟ' รอฟังเสียงประชาชน 30 วัน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมประกาศยกเลิกกฏ Must Have ที่ออกมาเพื่อให้คนไทยได้ชมการเเข่งขัน 7 รายการใหญ่เเบบฟรีๆ

หึงโหด! รัวยิงเมียดับ ก่อนฆ่าตัวตายตาม

ช่วงค่ำวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต.อริญชย์ อิ่มเอิบ สารวัตรสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน รับแจ้งเหตุมีการยิงกันเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 45 ม.6 ต.หนองนกไข่

'บิ๊กเด่น' สั่งทำบัญชีแต่งตั้ง 'สว.-รองผบก.' นอกวาระประจำปี

ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566 ส่งถึง ผบช. จเรตำรวจ(หน.จต.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. นอกวาระประจำปี

'ก้าวไกล' ตั้งเป้าได้เป็นรัฐบาล ชูนโยบายทลายทุนทหาร ยกเลิกศาลทหาร-เกณฑ์ทหาร

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงข่าวประจำสัปดาห์ของพรรคก้าวไกลในหลายประเด็น เริ่มที่กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทีมงานพรรคก้าวไกล จ.เชียงใหม่

ตร.เตือน พ.ร.ก.อาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯใหม่ เปิดบัญชีม้าโทษหนัก

กฎหมายฉบับนี้ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการถูกหลอกหลวงฉ้อโกงออนไลน์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. จึงสั่งการตำรวจทั่วประเทศ