สรุปผลรับสมัคร ‘กสทช.’ 28 คนดัง ‘ทหาร-ตำรวจ-บอร์ดเก่า-นักวิชาการ’ ชิงเก้าอี้

27 ก.พ.2565-เอกสารข่าววุฒิสภา เผยแพร่ผลการรับสมัครกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ระบุว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 คน และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 21–27 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้เข้าสมัคร จำนวน 28 คน ดังนี้ 1. พันเอกธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.  ด้านกิจการโทรคมนาคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 2. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 3. นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 4. รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 5. นายสรศักดิ์ จันเกษม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

6. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 7. นายอานนท์ ทับเที่ยง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 8. พลเรือตรี วิพันธุ์ชมะโชติ อดีตเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสุ แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 10. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 11. นายชัชชม อรรฆภิญญ์ อัยการอาวุโส (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 12. พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 13. นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 9 (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 15. นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประพฤติ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

16. พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 17. พลโท พิเชษฐ คงศรี อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 18. รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 19. ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราวัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 20. นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร อดีตหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 21. นายเทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

 22. นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 23. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อดีตผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชคเทค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)  24 นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 25. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 26. นายประเสริฐ อภิปุญญา อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.(สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) 27. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง (สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)) 28. พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สมัครด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย))

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะเชิญผู้เข้ารับการสรรหามาสัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กสทช. ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้ทุกหน่วยเร่งรัดผลตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ หากเกิดอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกสงกรานต์ ประจำปี 2567

ผบก.น.2 ไม่ฟันธงพยานหลักฐานของ 'ทนายตั้ม' เชื่อถือได้หรือไม่

พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ ผบก.น.2 เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าในคดีฟอกเงินเว็บพนัน BNK Master ของคณะพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน หลังจากที่นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม นำเอาพยาน

สตช.แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยึดอาวุธปืน 4.3 พันกระบอก ป้องกันเหตุช่วงสงกรานต์

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

วุฒิสภา นัดถกรายงานเสนอ กกต. แก้กฎหมายเลือกตั้ง-พรรค ใช้โซเชียลหาเสียง

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมในวันที่ 9 เม.ย. โดยมีวาระพิจารณาที่น่าสนใจ คือ การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สว.

รมช.กต.แจง ‘เมียนมา’ นำเครื่องบินลงแม่สอด ย้ายสิ่งของพลเรือน ไม่มีทหาร-อาวุธ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ข้อความผ่าน X ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลเมียนมาประสานไทยขอเครื่องบินทหารลงจอด ท่าอากาศยานแม่สอด ลี้ภัยข้าราชการ -ตร.-ตม.ในเมียวดี หลังถูกฝ่ายต่อต้านตีแตก