'พิชัย จันทร์มณี'นั่งอธิการบดี มทร.กรุงเทพ หลังอว.พิจารณาแล้วกระบวนการสรรหาถูกต้อง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุกิจ นิตินัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

อาศัยอำนาจความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญบัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่6/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพิชัย จันทร์มณี ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่โดยที่มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีดังกล่าว ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทศในโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเละนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเอกสาร 'ม.รามฯ' แจงเลิกสัญญาจ้าง 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ม.ร. บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตามที่ ม.ร. ได้มีคำสั่งถอดถอนผู้ช่วย ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใ