เปิดเอกสาร 'ม.รามฯ' แจงเลิกสัญญาจ้าง 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดี

26 พ.ย.2565 -ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ม.ร. บอกเลิกสัญญาจ้าง ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ตามที่ ม.ร. ได้มีคำสั่งถอดถอนผู้ช่วย ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 3 ประการ ดังนี้ หนึ่ง ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ โดยวุฒิดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. 2. ปกปิดหรือไม่รายงานประวัติการถูกยึดทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ และ 3.ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรม ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นั้น

บัดนี้ ม.ร. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ผศ.สืบพงษ์ นำวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ต้น อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและผิดระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565และมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ 0601/2851 ลงวันที่15 พฤศจิกายน 2565 ได้ส่งถึงมือผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุผลประการสำคัญ คือ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่เข้าทำงานใน ม.ร. สายวิชาการ จะต้องได้วุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ได้เข้าทำงานใน ม.ร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จึงตกอยู่ภายใต้ระเบียบม.ร. ว่าด้วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดให้นำบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม

นอกจากนั้น ในขณะที่ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ สมัครเข้าทำงานที่ ม.ร. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น มีแต่เพียงสำนักงาน ก.พ. เท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการรับรองวิทยฐานะคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. นับแต่วันที่ยื่นใบสมัครเข้าทำงาน จึงส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น

ซึ่งในเรื่องนี้ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ทราบดี อยู่แล้ว เพราะแม้ทุกวันนี้ การประกาศรับสมัครอาจารย์ ซึ่งผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ เป็นผู้ลงนามเองในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. และ อว. รับรอง หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่รับรอง ก็จะขาดคุณสมบัติของการสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ ดังนั้น จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ผู้ที่จะสมัครในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับเอกสารการรับรองวิทยฐานะวุฒิการศึกษามาประกอบการสมัครด้วยทุกกรณี สำหรับ กรณีที่ผิดหลงเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อไป

เมื่อคุณวุฒิการศึกษาของผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ ไม่ตรงตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการจ้างผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่เมื่อวุฒิการศึกษาไม่ได้รับการรับรองจึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง และผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น เมื่อวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างไว้ ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คือ ผศ. ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รามระอุ! ศาลฯนัดตรวจพยานหลักฐาน อธิการบดีม.ราม ฟ้อง กรรมการสภาม.ราม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ส่งหมายนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน คดี

ศาลฯรับฟ้อง 'สืบพงษ์' ฟ้อง 'สภาม.รามฯ' ถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯไม่ชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งคดีชั้นตรวจฟ้องในคดี อท.7/2565 ที่นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่

83 อดีตพนักงาน JSL รับเงินชดเชยครบตามกฎหมายแล้ว รวม 28 ล้านบาท

รมว.แรงงาน แสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ที่นายจ้างนำเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาวาง ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 83 คน

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนทุเลาคำสั่งถอด 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' พ้นอธิการบดี ม.รามฯ

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครอง ตามมติและคำสั่งของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้ถอดถอนนายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ออกจากตำแหน่ง