ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม

1 ก.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมให้ครอบคลุมถึงรถไฟฟ้าสายอื่นและเพื่อกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสารร่วม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารร่วม ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์

“บริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสาร” หมายความว่า พื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้าส่วนที่คนโดยสารได้ผ่านการตรวจตั๋วโดยสารแล้ว

“การเปลี่ยนถ่ายระบบ” หมายความว่า การเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าจากสายหนึ่งไปอีกสายหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบ โดยใช้ตั๋วโดยสารเดียวกัน

“สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบ” หมายความว่า สถานีรถไฟฟ้าซึ่งคนโดยสารเปลี่ยนถ่ายระบบ

“ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบ” หมายความว่า ส่วนลดค่าโดยสารในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายระบบ

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดเส้นทางรถไฟฟ้าและสถานีเปลี่ยนถ่ายระบบสำหรับการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม

ในกรณีที่สถานีเปลี่ยนถ่ายระบบมีบริเวณที่มีการใช้ตั๋วโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสายแยกจากกัน ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบดังกล่าว

ข้อ ๖ ให้จัดเก็บค่าโดยสารร่วมตามอัตราค่าโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าแต่ละสายรวมกัน แล้วหักด้วยส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบ ตามอัตราค่าโดยสารร่วมท้ายข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบในแต่ละกรณี

ข้อ ๗ ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้มีอัตรากึ่งหนึ่งของส่วนลด การเปลี่ยนถ่ายระบบตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ ๖ ทั้งนี้ ในกรณีมีเศษไม่เต็มจำนวนบาทให้ปรับเศษดังกล่าวให้เต็มจำนวนบาท

(๑) บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(๒) เด็กซึ่งมีความสูงเกินเก้าสิบเซนติเมตรแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร

ข้อ ๘ คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ของตั๋วโดยสารที่มีอัตราค่าโดยสารร่วมต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารร่วมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ ๖ เช่น ตั๋วรายเดือน ตั๋วเป็นชุด เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนโดยสาร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดก็ได้

ข้อ ๙ คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมที่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารร่วมหรือยกเว้นอัตราค่าโดยสารร่วมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในข้อ ๖ ได้เป็นครั้งคราว เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สราวุธ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

T_0045

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาแล้ว! ราชกิจจาฯ แพร่ระเบียบ 'กกต.' ว่าด้วยเงื่อนไข 'ครม.รักษาการ' ระหว่างอายุสภาฯสิ้นสุดลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15ส.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทำการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือก

ผิดวินัยทหารร้ายแรง! ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา