ทักษะที่จำเป็นของ นร.-นิสิต-นักศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง

11 ธ.ค.2565- ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ทักษะที่จำเป็นของนักเรียน นิสิตนักศึกษานโลกที่เปลี่ยนแปลง สอวช ทักษะที่ควรมุ่งเน้น แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น  พื้นฐานคอมพิวเตอร์  การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบและการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยี ไอทีและการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 2) ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์และความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน การสื่อสารและการต่อรองขั้นสูง ความเป็นผู้ประกอบการ การปรับตัวและการเรียนรู้ต่อเนื่อง การสอนและการฝึกอบรมผู้อื่น และทักษะเชิงพฤติกรรมขั้นสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดและการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ

3) ทักษะและคุณลักษณะของ Lifelong learner เช่น growth mindset การเป็นผู้เรียนรู้แบบนำตนเอง (self-directed learner)  และความสามารถในการ learn-unlearn-relearn 4) ทักษะที่ทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะวิกฤติต่าง ๆ เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความคล่องแคล่ว ปรับเปลี่ยน และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 5 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (3R x 7C) ส่วนที่เป็น 3R คือ Reading (อ่านออก),  (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ครบถ้วน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพราะก้าวแรกของ 'นักศึกษา' คือช่วงเวลาเปราะบางที่ 'มหา’ลัย' ต้องโอบรับ'หอพัก' จึงต้องเป็น safe zone ที่เข้าใจ

การก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ทำให้เยาวชน-คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวออกจาก ‘Comfort Zone’ เดิม เปลี่ยนทั้งสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และประสบการณ์ใหม่

เปิดข้อมูล ความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในสายตาของต่างประเทศ สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

'ดร.สมเกียรติ' ชี้ ความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในสายตาของต่างประเทศ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก เป็นตลาดที่มีกำลังซื้ออันดับที่ 24 ผู้ส่งออกอันดับที่ 28 เป็นประเทศน่าอยู่ น่าทำงาน สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมาก

ครูลำปางไม่ทน! แห่ค้าน พ.ร.บ.การศึกษา ลั่นหนุนพรรคการเมืองที่ฟังเสียงปัญหา

ตัวแทนครู 13 อำเภอในลำปาง งัดไม้เด็ดจัดขบวนแห่ คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษา ประธานชมรมครูจังหวัดลำปางเผยพร้อมสนับสนุนพรรคการเมืองที่ฟังเสียงครู

บีทีเอส ส่งต่ออุปกรณ์ระบบรางเพื่อการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนายราชิต รักษาสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง