โปรดเกล้าฯ 9 ศาสตราจารย์ใหม่ใน 6 มหาวิทยาลัยดัง

โปรดเกล้าฯ 9 ศาสตราจารย์ใน 6 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ทั้งเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มข.-มอ.-เจ้าคุณทหารลาดกระบังและม.บูรพา

15 ธ.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 9 ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561
2.รองศาสตราจารย์กฤษณา กฤษณพุกต์ สังกัด คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชสวน สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
2.รองศาสตราจารย์ณัฐพล ธรรมโชติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.รองศาสตราจารย์ชุลี โจนส์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบาบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
2.รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ปิติเขต สู้รักษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมโพสิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กกต.ให้พรรคพลังศรัทธาสิ้นสภาพพรรคการเมือง!

ประเดิมก่อนเลือกตั้งใหญ่! กกต.ออกประกาศให้พรรคพลังศรัทธาหมดสภาพเป็นพรรคการเมือง เหตุตั้งมา 4 ปีแต่หาสมาชิก 1 หมื่นคนไม่ได้

'บิ๊กตู่' ซุ่มเงียบ! คลอดแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติฉบับเพิ่มเติมลงราชกิจจาฯ แล้ว

'ประยุทธ์' ซุ่มเงียบ เซ็นประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2566 – 2580 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประกาศลงในราชกิจจาฯ แล้ว