โปรดเกล้าฯ 9 ศาสตราจารย์ใหม่ใน 6 มหาวิทยาลัยดัง

โปรดเกล้าฯ 9 ศาสตราจารย์ใน 6 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ทั้งเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มข.-มอ.-เจ้าคุณทหารลาดกระบังและม.บูรพา

15 ธ.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงาน สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 9 ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561
2.รองศาสตราจารย์กฤษณา กฤษณพุกต์ สังกัด คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพืชสวน สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์ สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561
2.รองศาสตราจารย์ณัฐพล ธรรมโชติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.รองศาสตราจารย์ชุลี โจนส์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบาบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
2.รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ปิติเขต สู้รักษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมโพสิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มธ.จัดงาน 'วันสัญญา ธรรมศักดิ์' เปิดวงเสวนายกเคส ชั้น 14 สะเทือนกระบวนการยุติธรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด “งานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567” มอบรางวัลนักศึกษากฎหมาย-เรียนดี สืบสานปณิธานปูชนียบุคคลด้านนิติศาสตร์ พร้อมจัดวงเสวนา “กระบวนการยุติธรรม ขั้นตอนบังคับคดีอาญา” ยกเคสตัวอย่าง “คดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ” บนขั้นตอนที่ผิดเพี้ยน สั่นคลอนความเชื่อมั่นต่อระบบยุติธรรม-กฎหมายไทย

อ.อ.ป. ผสานความร่วมมือ กรมป่าไม้ และ ม.เกษตรฯ ลงนามความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัยไม้เศรษฐกิจพันธุ์ดีสู่ประชาชน”

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายดำรง ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

คณะเศรษฐศาตร์ ม.เกษตร ดึงเจ้าของรางวัลโนเบล สร้างแรงบันดาลใจ นักศึกษา ผลิตงานวิจัยสู่สากล

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง“สันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์” หวังสร้างแรงบันดาลใจอาจารย์-นิสิต

'รศ.ดร.สุทธิศักดิ์' อธิบายชัดๆ ทำไมถนนพระราม 2 สร้างยากและสร้างนาน!

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเบื้องลึก! กว่าจะได้นั่งเก้าอี้ 'อธิการ มธ.'

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างการสรรหาอธิการบดีคนใหม่

ตร. เตือนห้ามขายเหล้าวันมาฆบูชา ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่น

พ.ต.อ.หญิง ฉันฉาย รัตนพานิช รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา และมีวันหยุดชดเชยรวม 3 วัน