ธรรมศาสตร์ จัดงานวันเชิดชูเกียรตินักวิจัย 65 ยกระดับสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน ‘วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565’ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณาจารย์-นักวิจัย หลังคว้ารางวัลทั้งในระดับประเทศ-นานาชาติ สอดคล้องนโยบายยกระดับงานวิจัย ‘สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลก’

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคณาจารย์และนักวิจัยของ มธ. ที่สร้างผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาทั้งต่อสังคมไทยและสังคมโลก และสามารถคว้ารางวัลได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนวัตกรรมจำนวนมากที่ได้รับรางวัลในประเทศ และสร้างชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งเน้นให้เห็นศักยภาพของบุคลากรธรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นอันตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคม

ฉะนั้น ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสร้างงานวิจัย และนวัตกรรมต่อไป ดังเช่นในขณะนี้ซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการร่วมกันกับอาจารย์ และนักวิจัยของธรรมศาสตร์ ผลิตงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก

“ผลงานวิจัยของทุกคนที่ได้รับรางวัล ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของธรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม (Social Impact) อย่างเป็นรูปธรรม เปรียบเสมือนแสงเทียนสองสว่างทำให้สังคมมองเห็นทิศทางการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รศ.เกศินี กล่าว

ศ.ดร.ทพญ.ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มธ. กล่าวว่า รอบปีที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้รับงบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมด้านการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่น งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานดังกล่าว การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

สำหรับความสำเร็จในปี 2565 ทีมนักวิจัยของ มธ. ได้คว้ารางวัลจากทั้งเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติอย่างมากมาย ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการสร้างงานวิจัยคุณภาพสูง รวมถึงการพร้อมส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โจทย์ที่ท้าทายในการเชื่อมโยงความรู้สหสาขาวิชา เพื่อนำไปสู่การเกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อสาธารณะอย่างแท้จริง

รศ.วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU RAC) กล่าวว่า ในปีก่อน TU RAC ได้มีโครงการวิจัยกว่า 500 โครงการ ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ทุกศาสตร์ในโลกนี้ ซึ่งถือเป็นขุมพลังทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ของสถาบันการศึกษา และประเทศชาติรวมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสถาบันวิจัยจะร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมต่อไป เพื่อผลักดัน รวมถึงส่งเสริมอาจารย์ และนักวิจัยทุกคนในฐานะผู้ผลิตงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาบ้านเมือง สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อให้ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ก้าวไปอยู่ในระดับต้นของโลกด้านงานวิจัยในอนาคต

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565” แบ่งออกเป็น 7 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 7 เหรียญ
2. ผู้ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน 4 เหรียญ
3. ผู้ได้รับการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน 2 เหรียญ
4. ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 19 เหรียญ 4 ผลงาน
5. ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 11 เหรียญ
6. ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับส่วนงาน จำนวน 12 เหรียญ
7. ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 21 เหรียญ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการธรรมศาสตร์ ระบุ สว. ชุดใหม่ คือผู้กำหนดภูมิทัศน์การเมืองไทยไปอีก 5 ปี

อาจารรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ระบุ สว. ชุดใหม่ ยังมีอำนาจมากเกินไป และจะเป็นผู้กำหนดภูมิทัศน์การเมืองประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า

กัญชาเลิกยาบ้า! ผลวิจัย 2 ประเทศใช้กัญชาเลิกยาเสพติดรุนแรง

“ปานเทพ” ชี้ชัดผลวิจัย 2 ประเทศระดับโลก แคนาดา – สหรัฐฯ นำกัญชาใช้เลิกยาเสพติดรุนแรงได้  ชี้ต้องมองให้เป็นยุทธศาสตร์ ที่จะนำมาใช้เพื่อลดปัญหา

มธ. จัดเสวนารุมสับระบบเลือก สว.ชุดใหม่ เป็นปัญหามากที่สุด ซับซ้อน ทำให้งงอย่างจงใจ

ศูนย์นิติศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “การเลือก สว. และประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับอนาคตประชาธิปไตยไทย” เนื่องในงานรำลึก 32 ปี พฤษภาประชาธรรม 2535

'ธรรมศาสตร์' เตือน! อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แจ้งเตือนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาคมธรรมศาสตร์ และประชาชน ระวังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขณะนี้พบพฤติกรรมของมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็น “เจ้าหน้าที่กอง

เสวนา ‘วันปรีดีฯ 2567’ ตัดเกรด สว. รักษาอำนาจเก่า ‘เต็มสิบ’ ส่งเสริมประชาธิปไตย ‘ให้ศูนย์’

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2567 พร้อมวงเสวนาว่าด้วยอำนาจหน้าที่ “วุฒิสภา” วงถกตอกย้ำคำถาม สว. มีไว้ทำไม เผยให้คะแนน “เต็มสิบ” ในแง่ของการพิทักษ์รักษาอำนาจเก่า แต่ให้ “ศูนย์” ในแง่ส่งเสริมประชาธิปไตย-ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล ระบุใช้อำนาจแทรกแซงเลือกนายกฯ-ตั้งองค์กรอิสระ-ยับยั้งการแก้รัฐธรรมนูญ ชี้เป็นเครื่องเตือนใจให้สังคมตั้งคำถามสู่การเดินหน้าเป็นสภาเดี่ยว

สำรวจบาดแผล 'เด็ก' ในยุคที่กลายมาเป็น 'คอนเทนต์' ของผู้ใหญ่

นักวิชาการธรรมศาสตร์ ชวนสำรวจบาดแผล ‘เด็ก’ ในยุคที่ต้องกลายมาเป็น ‘คอนเทนต์’ เพราะความเปราะบางของเนื้อหาจะทิ้งร่องรอยความบอบช้ำไว้เสมอ