ลุงป้อมฟิต! นั่งหัวโต๊ะประชุม 2 คณะต่อเนื่องกัน

'ประวิตร' สั่งเข้มฝ่ายความมั่นคง ขับเคลื่อนแผนปี 2566-2570 เน้นป้องกัน 'ยาเสพติด-อาวุธสงคราม-ก่อการร้าย-ภัยไซเบอร์-การค้ามนุษย์' รองรับพัฒนาเศรษฐกิจ-ดุลยภาพระหว่างประเทศ

11ม.ค.2566 - ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 2 คณะต่อเนื่องกัน ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 และคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงปี 2566-2570 โดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคง กับการส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ชายแดน และเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายปี 2566-2570 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย มีขีดความสามารถในการตอบโต้และมีศักยภาพในการฟื้นตัวจากภัยก่อการร้าย รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง)แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ปี 2566-2570 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกัน ตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ทำการปรับปรุงและพัฒนาแผน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี2561-2565 สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น โดยดัชนีสันติภาพโลกได้ระบุอันดับของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 103 มีอันดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของสันติสุขภายในประเทศที่ดีขึ้น และมีสถิติคดีอาชญากรรมในรอบ 5 ปีเฉลี่ยลดลง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกระดับขึ้นสู่เทียร์ 2 สำหรับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์มีการแจ้งเตือน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตรวจสอบข่าวปลอมได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนใต้มีสถิติจำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับ ปี 2560

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปี 2566-2570 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง และกำหนดแนวทางการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญต่อการป้องกันยาเสพติด อาวุธสงคราม การก่อการร้าย ภัยไซเบอร์ และการค้ามนุษย์ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้วยสันติวิธี ต้องนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริง ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชน ปลอดภัย อยู่ดีกินดี มีความสุข ตลอดไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ติดตามสถานการณ์ฝุ่นใกล้ชิด ประเมินผลงานทุกจังหวัด สั่ง ปภ. บูรณาการทุกฝ่าย เร่งเดินหน้า 6 มาตรการควบคุม

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นเรื่องสำคัญ ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยหลายจังหวัดสถานการณ์คลี่คลาย แต่ในบางจังหวัด ค่าฝุ่นยังเกินมาตรฐาน

'อนุทิน' เปิดงาน 'กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี' กระตุ้นการท่องเที่ยว ตอกย้ำ ความปลอดภัยในจังหวัด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาที่ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ถนนอาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อเปิดงาน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี 2567”