โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 207 ราย


10 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลวาระเมษายน 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้

1. พลโท มานพ สัมมาขันธ์ เป็น พลเอก
2. พลโท ธีระพล เรือนใจมั่น เป็น พลเอก
3. พลโท ธนา เลาหวณิช เป็น พลเอก
4. พลโท ธีระยุทธ ศรีฟ้า เป็น พลเอก
5. พลโท เธียรพงศ์ เมืองพรหม เป็น พลเอก
6. พลโท ภูมินทร์ ชุมช่วย เป็น พลเอก
7. พลโท วิเชียร แข็งขัน เป็น พลเอก
8. พลโท ดิเรก ดีประเสริฐ เป็น พลเอก
9. พลโท สมภพ ศรีศิริ เป็น พลเอก
10. พลโท ยุทธพร สุบรรณภาส เป็น พลเอก

140B010N0000000000100

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง