ราชกิจจาฯ แพร่ ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

15 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยเพิ่มช่องทางในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มช่องทางการขอรับเงินโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน และผู้มีสิทธิ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2562

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40) ท้ายระเบียบนี้ ต่อสำนักงาน หรือด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่เลขาธิการกำหนดแล้วแต่กรณี ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ

ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนตามวรรคหนึ่งด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ส่วนกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นตำมที่เลขาธิการกำหนด ให้ผู้ยื่นเก็บหลักฐานการส่งเพื่อการตรวจสอบ

ข้อ 6 แบบคำขอที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ถือเป็นแบบคำขอตามระเบียบนี้ด้วย

ประกำศณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม อ่านรายละเอียด

ประกันสังคม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช ‘ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า’ ให้พล.อ.ประยุทธ์

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 32 ข ประกาศ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว