ประกาศในราชกิจจาฯ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

20 มี.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๘)พ.ศ. ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด

140A020N0000000002600

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระธรรมเมธี-พระธรรมวชิรญาณ' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตตำรวจ 6 ราย ผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า