พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 'พระอรรถกิจโสภณ' หลังพ้นผิดคดีเงินทอนวัด

2 พ.ค.2566 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อตฺตคุตฺโต) ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา และได้มีพระบรมราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีดังกล่าวทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการกล่าวคำลาสิกขา และไม่มีการดำเนินการให้สละสมณเพศ โดยยังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอดระหว่างถูกคุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ มีสถานะเป็น พระสมทรง อตฺตคุตฺโตซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระสมทรง อตฺตคุตฺโต เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระอรรถกิจโสภณ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

มาเที่ยวได้เลย ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่า 'จีน-คาซัคสถาน'

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำแถลงนโยบาย ครม.เศรษฐา ทวีสิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖