ครม. ตั้งบอร์ดติดตามแก้ปัญหาการบินไทย 'สุริยะ' นั่งประธาน 'พิชิต ชื่นบาน' ก็มา

24 ต.ค.2566 - นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไป ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 393/2563 สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และให้รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ นั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัค (มหาชน) ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกฎหมาย และกฎระเบียบของราชการ อันต้องอาศัยการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และรัฐยังจำเป็นต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐนตรี ที่ 393/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายพิชิต อัคราทิตย์ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ นายโชติชัย เจริญงาม นายพิชิต ชื่นบาน พลตำรวจเอก วิสนุปราสาททองโอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1.เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาของศาล 3.กลั่นกรอง ตรวจสอบ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการพื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่มีการร้องขอ และไม่ขัดต่อกฎหมาย4.เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้แทนหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 6.รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ

โดยคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานได้รับเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' ลั่นกลางครม. ไม่ห่วงเรื่องบารมี ย้ำอีกรอบให้ลดจำนวนผู้ติดตามขบวนนายกฯ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงข้อสั่งการรนายกรัฐมนตรี ว่า นายกฯระบุว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งการไปแล้วว่าขอให้ลดจำนวนผู้ติดตามในการลงพื้นที่ตรวจราชการ แต่ปรากฎว่าขบวนก็ยังยาวอยู่ คนคิดตามก็ยังเยอะอยู่

ครม. อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 104 ล้าน จัดเทศกาลสงกรานต์

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

โวยอัยการแอบถ่ายท่านทักษิณ

เมื่อวานไม่สบายใจ ระหว่างที่ท่าน(ทักษิณ) ไปมอบตัวได้ข่าวว่ามีอัยการท่านหนึ่งพยายามขอถ่ายรูปท่าน ไม่สบายใจครับ อยากให้ไปตรวจสอ