ประชาชนมองเคส 'แป้ง นาโหนด' กระทบกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างหนัก

10 ธ.ค. 2566 – ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “แป้ง นาโหนด กับกระบวนการยุติธรรมไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการหนีคุกของ “แป้ง นาโหนด” กับกระบวนการยุติธรรมไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามข่าวการหนีคุกของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 53.66 ระบุว่า ติดตามบ้างพอสมควร รองลงมา ร้อยละ 36.87 ระบุว่า ไม่ติดตามเลย และร้อยละ 9.47 ระบุว่า ติดตามตลอด

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่าติดตามข่าวตลอด และติดตามบ้างพอสมควร เกี่ยวกับข่าวการหนีคุกของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” (จำนวน 827 หน่วยตัวอย่าง) ถึงผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย กรณีการหนีคุกรวมถึงการอัดคลิปร้องขอความเป็นธรรมของ “แป้ง นาโหนด” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ส่งผลกระทบอย่างมาก รองลงมา ร้อยละ 37.85 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลกระทบร้อยละ 9.07 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลกระทบ ร้อยละ 8.46 ระบุว่า ไม่ส่งผลกระทบเลย และร้อยละ 2.42 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามผู้ที่ระบุว่าติดตามข่าวตลอด และติดตามบ้างพอสมควร เกี่ยวกับข่าวการหนีคุกของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” (จำนวน 827 หน่วยตัวอย่าง) ถึงสิ่งที่ประชาชนคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำกับกรณีของ “แป้ง นาโหนด” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 49.94 ระบุว่า ควรตรวจสอบข้อร้องเรียนของ “แป้ง นาโหนด” พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รองลงมา ร้อยละ 31.56 ระบุว่า ควรเจรจาให้ “แป้ง นาโหนด” เข้ามามอบตัว ร้อยละ 27.09 ระบุว่า ต้องจับ “แป้ง นาโหนด” ให้ได้ ร้อยละ 25.27 ระบุว่า ใช้โอกาสนี้ ประกาศปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ ร้อยละ 7.01 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไรเพราะ “แป้ง นาโหนด” จะเข้ามามอบตัวเอง ร้อยละ 4.23 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องสนใจข้อร้องเรียนของ “แป้ง นาโหนด” ร้อยละ 2.42 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง และร้อยละ 0.73 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามผู้ที่ระบุว่าติดตามข่าวตลอด และติดตามบ้างพอสมควร เกี่ยวกับข่าวการหนีคุกของนายเชาวลิต ทองด้วง หรือ “แป้ง นาโหนด” (จำนวน 827 หน่วยตัวอย่าง) ถึงสิ่งที่ประชาชนเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำกับกรณีของ “แป้ง นาโหนด” พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.32 ระบุว่า จะตรวจสอบข้อร้องเรียนของ “แป้ง นาโหนด” พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รองลงมา ร้อยละ 24.55 ระบุว่าจะสามารถจับ “แป้ง นาโหนด” ได้ ร้อยละ 24.06 ระบุว่า จะประสบความสำเร็จในการเจรจาให้ “แป้ง นาโหนด” เข้ามามอบตัว ร้อยละ 22.85 ระบุว่า จะใช้โอกาสนี้ ประกาศปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติ ร้อยละ 9.67 ระบุว่า “แป้ง นาโหนด” จะเข้ามามอบตัวเอง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำอะไรเลย ร้อยละ 9.55 ระบุว่า จะไม่ทำอะไร ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง ร้อยละ 5.20 ระบุว่า จะไม่สนใจ
ข้อร้องเรียนของ “แป้ง นาโหนด” และร้อยละ 2.42 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัยการอาวุโส รับเคสนักโทษเทวดา ทำกระบวนการยุติธรรมเสียหายหนัก

อัยการอาวุโส ให้จับตา คดีทักษิณ-112 ลั่นสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้อง แจงได้หมด ยอมรับเคสนักโทษเทวดา ทำกระบวนการยุติธรรม เสียหายหนัก

นิด้าโพล เผยประชาชนไม่เห็นด้วย การใช้อำนาจพักโทษของกรมราชทัณฑ์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์ กับการเมืองหลังพักโทษ” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ

สังคมไทยภายใต้กระบวน การยุติธรรมหลาย มาตรฐาน 

ต้องยอมรับว่าหลายๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นทำให้ระบบสังคมโดยเฉพาะระบบย่อยหลายระบบ เช่น เศรษฐกิจ ครอบครัว สาธารณสุข ความเชื่อและศาสนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโตด้านวัตถุ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า หรือการนำปัญญาประดิษฐมาประยุกต์ใช้งานและธุรกิจต่างๆ