แต่งตั้ง พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาฯคนที่ 2

29 ก.พ.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๕) และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้ง พลตำรวจเอก มนตรี ยิ้มแย้ม เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วันมูหะมัดนอร์ มะทา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศกลาโหม การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่อง การกระทำของอากาศยานอันอาจป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรืออาจเป็นภัยต่อสาธารณะพ.ศ. ๒๕๖๗