โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ราชกิจจานุเบกษา17 พ.ค.2567 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทนยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราช ‘ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า’ ให้พล.อ.ประยุทธ์

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 32 ข ประกาศ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ 'พระธรรมเมธี-พระธรรมวชิรญาณ' ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช