'บิ๊กตู่' วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ถกเรื่องที่ดินแห่งชาติ

นายกฯ ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มุ่งเน้นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมพื้นที่ทำกินแก่ประชาชน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

12 ม.ค.2565 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ร่วมด้วย

ภายหลังการประชุม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยว่า นายกฯ กล่าวในที่ประชุมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินให้สูงสุด ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือบูรณาการกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งให้เกิดการดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเรื่องของการแก้ไขหรือปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการตรวจพิสูจน์สิทธิการครอบครองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยให้ยึดหลักการใช้ข้อเท็จจริงที่รอบด้าน และหลักการการเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ แต่ให้สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและผลกระทบในอนาคต พร้อมเน้นย้ำว่าการเสริมสร้างพื้นที่ทำกินให้แก่ประชาชน เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สานต่อมาจากการริเริ่มของรัฐบาลที่ได้มีกระบวนการผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดผลประโยชน์ระยะยาวต่อประเทศที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้วย

นายธนกร กล่าวว่า สำหรับมติที่ประชุมสำคัญมีดังนี้ 1. รับทราบผลการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แก่ การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 5,566,576 ไร่ ทำให้ประชาชนได้รับการจัดที่ดิน แล้วจำนวน 69,368 ราย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพไปแล้ว 185 พื้นที่ 62 จังหวัด ,การพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐและการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ,การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ,นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการที่ดิน อาทิ การจำแนกประเภทที่ดิน และการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ประชาชนเข้าไปครอบครอง ,การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ,การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ดิน ,การบริหารงานของ สคทช. อาทิ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) การดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (Big Rock) และ การดำเนินงานโครงการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขชุมชนมวลรวม (GROSS COMMUNITY HAPPINESS : GCH)

2. รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนองและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมธนารักษ์พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

3. รับทราบการจัดงานครบรอบ 1 ปีวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

4.เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ โดยมีประเด็นนโยบายสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 2. การใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 4. การบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ เพื่อฝ่ายเลขานุการ ฯ จะได้นําเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

5.เห็นชอบผลการดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ของกลุ่มจังหวัดที่ 2 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะ เสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์ เร่งดำเนินการตามแนวทางต่อไป

6.เห็นชอบการจําแนกประเภทที่ดินจังหวัดนครพนม “ป่าดงเซกา” (หมายเลข 74) เนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ไปดําเนินการและให้กรมพัฒนาที่ดินนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

7. เห็นชอบการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

และ 8. เห็นชอบการแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในประเด็นการเพิ่มเติมองค์ประกอบเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี รวม 5 มติ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ คทช. ตามนัยมาตรา 10 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการจัดที่ดินเสนอ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป อีกทั้ง มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินพิจารณาเรื่อง การขอให้ทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ และการจำแนกที่ดินจังหวัด (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซูเปอร์โพลชี้ ปชช.ยังหนุนพรรคร่วม รบ. แต่หันชู “อนุทิน’ นั่งนายกฯ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง โพลเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ 1 (ฉบับเต็ม) กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศอายุ 18 ปีขึ้นไป

เลือกตั้งยุคย้ายขั้ว-สลับข้างชิงจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้า 14 พฤษภา.ประชาชนคือผู้ตัดสิน

ภายหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย กกต.กำหนดวันเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งในวันที่ 14 พ.ค.2566

สไลด์ออกนอกเลน! บิ๊กตู่เหน็บพรรคตั้งเป้า/ปาร์ตี้ลิสต์‘พปชร.’ป่วน

"บิ๊กตู่" ยังไม่ตัดสินใจลง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 รทสช. ลั่นไม่ประกาศแข่งแลนด์สไลด์ใคร เย้ยให้ระวังจะสไลด์ออกนอกเลน

นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ย้ำ ไม่ยุ่งเกี่ยวการทำงาน แต่ดูแลเชิงบริหาร

นายกฯ มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ชื่นชมความมุ่งมั่นทุกหน่วยงาน ขอให้พัฒนาให้ดีย้ำ ไม่ยุ่งเกี่ยวการทำงาน แต่ดูแลเชิงบริหาร รู้ข้อมูล-ตรวจสอบตลอดเวลา

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% สะท้อนความเชื่อมั่น

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% ใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เงินลงทุนรวม 26,756 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย ย้ำความสำเร็จนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล

สูตรรัฐบาลใหม่ มี 'รทสช.' บนเงื่อนไข 'บิ๊กตู่' วางมือ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปไกลแล้ว