'ส.ส.เพื่อไทย' โวย รัฐสอดไส้กฎกระทรวงเก็บค่าใช้น้ำชลประทานกับชาวนา ซ้ำเติมประชาชน

ส.ส.เพื่อไทย โวย รัฐสอดไส้กฎกระทรวงเตรียมเก็บค่าใช้น้ำชลประทานจากชาวนา เหมือนรีดเลือดกับปู โหดร้ายเกินไป เกษตรกรที่กำลังร่อแร่อยู่แล้ว ได้ตายกันหมดแน่ๆ

14 ม.ค.2565 - นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2484 ว่า เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วพบว่า มีการสอดไส้กฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำชลประทานจากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานทั้งที่อยู่ในและนอกเขตชลประทาน ได้แก่

1.เก็บค่าใช้น้ำชลประทาน หากทำนามากกว่า 30% ของพื้นที่ จ่ายไร่ละ 25 บาทต่อปี ถ้าทำนาในพื้นที่น้อยกว่านั้นเก็บลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท

2.เก็บค่าบำรุงทางชลประทาน กับผู้ใช้เรือ แพและยานพาหนะอื่น เช่น ถ้าเป็นเรือ เก็บครั้งละ 7 บาทต่อความยาวเรือ 1 เมตรของเรือ

นายวันนิวัติ กล่าวว่า การที่กรมชลประทานต้องการเก็บค่าทำนาจากชาวนาโดยอ้างว่า เพื่อนำเงินเข้ากองทุนหมุนเวียนการเพื่อชลประทาน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม ที่จริงแล้วหน้าที่ดังกล่าวเป็นขององค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงชลประทานพื้นที่ของกรมชลประทาน ซึ่งมีงบประมาณประจำอยู่แล้ว มิหนำซ้ำในปีงบประมาณ 2565 กรมชลประทานยังเป็นกรมที่ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอยู่กรมเดียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ที่ 77,143.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,036.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.1% ในขณะที่กรมอื่นถูกตัดงบลง จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงจะต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อเก็บค่าใช้น้ำในการทำนากับเกษตรกรเหมือนรีดเลือดกับปู ทั้งที่กองทุนหมุนเวียนการเพื่อชลประทาน ก็มีรายได้จากแหล่งอื่น เช่น การจำหน่ายน้ำให้กับธุรกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการประปาอยู่แล้ว จึงอยากให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องยกเลิกแนวคิดดังกล่าว แล้วเร่งรัดจัดสรรแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรในตอนนี้

“การที่บอกว่าภาคเกษตรกรรม เป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่สุด โดยที่ไม่ดูบริบทของการใช้และผลลัพธ์เลยว่า เกษตรกรใช้น้ำไปเพื่อผลิตอาหารให้คนไทยได้มีกิน มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว ผู้ประกอบการได้วัตถุดิบสำหรับการขาย การส่งออก ทั้งหมดล้วนมีสารตั้งต้นจากเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งประเทศ การเก็บค่าน้ำที่ได้จากธรรมชาติเอากับเกษตรกร โหดร้ายเกินไปครับ เกษตรกรที่กำลังร่อแร่อยู่แล้ว ได้ตายกันหมดแน่ๆ” นายวันนิวัติกล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านอัด 'รมว.ดีอีเอส' ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เอื้อประโยชน์พวกพ้อง

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย อภิปรายนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดี