กรมที่ดิน เพิกถอนโฉนด 2,111 ไร่ คอนเฟิร์ม 'เจ๊สมพร-แม่ธนาธร' รุกป่า!

29 มี.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ถึงความคืบหน้า ข้อพิพาทที่ดินใน จ.ราชบุรี ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่าข้อมูลจากกรมป่าไม้มาถึงกรมที่ดินแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยภายใน 1-2 วันนี้ จะมีคำตอบว่าเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีการบุกรุกป่าสงวนจริงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏไปก่อนหน้านี้ จากนี้กรมที่ดินจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่นี้

ล่าสุดวันนี้ อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย(มท.) มอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดิน ลงนามในคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยความปรากฏว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ดังต่อไปนี้ 1.น.ส.3ก. เลขที่ 153 - 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 7 ฉบับ

ออกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ มิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 58, 58 ทวิ วรรคสอง (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

2.น.ส.3ก. เลขที่ 704 - 707, 709, 711 - 729, 761, 1121 - 1133, 1135,1137 - 1144, 1158, 1159 และ1161 - 1163 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน52ฉบับ ออกเมื่อปี พ.ศ.2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) โดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ มิได้แจ้งการครอบครองที่ดินและไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ตามมาตรา 58, 58ทวิวรรคสอง (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

น.ส.3ก. จำนวน 69 ฉบับ ตามข้อ 1 และ 2 ได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดินว่า ตำแหน่งที่ดินของ น.ส.3ก. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85)” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2562 จึงเป็นการฝ้าฝืนมาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวรและเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.3ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2497) ข้อ3ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ข้อ 8 (2) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และรองอธิบดี

ซึ่ง อธิบดีกรมที่ดินมอบหมายได้มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 557 - 558/2564 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้ว

“คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)เลขที่ 153 - 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และน.ส. ๓ ก. เลขที่ 704 - 707, 709, 711 - 729, 761, 1121 - 1133, 1135,1137 - 1144, 1158, 1159 และ1161 - 1163 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็น น.ส.3ก. ที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจริงสมควรเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) จำนวน 59 ฉบับนี้” หนังสือคำสั่งฯ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ โฉนด น.ส.3 ก. ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 59 ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา (ตรว.) ที่ได้ออกเมื่อปี 2521 ตามโครงการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)

หนังสือคำสั่งฯ ระบุว่า ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ.2553 และคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 498/2565 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่พิจารณาและมีคำสั่งตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แทนอธิบดีกรมที่ดิน จึงมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) จำนวน 59 ฉบับดังกล่าว ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสียทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้หมายเหตุการเพิกถอนไว้ให้ทราบตามระเบียบและวิธีการด้วย

อนึ่งโดยที่คำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครองอันอาจอุทธรณ์ต่อไปได้ หากผู้มีส่วนได้เสียประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมที่ดิน ณ กรมที่ดิน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามนัยมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ หากครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ก็ตามผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนา หรือศาลปกครองเพชรบุรีที่มูลคดีเกิดขึ้น หรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองดังกล่าว ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'หมอวรงค์' จ่อยื่นปธ.สภา-ปปช.สอบกมธ.พัฒนาการเมือง ยัดไส้เชิญ 'ธนาธร' มารณรงค์ยกเลิกม.112

'หมอวรงค์' จ่อยื่นประธานสภาฯ-ปปช. สอบกมธ.พัฒนาการเมือง ยัดไส้โครงการสัมมนา เชิญ'ธนาธร'มารณรงค์-แจกหนังสือยกเลิกมาตรา112 ย้อนถามทำได้ด้วยหรือ ที่ขออนุมัติโครงการอย่างหนึ่ง แต่ไปยัดไส้จัดอีกอย่างหนึ่ง

ขาดสะบั้น! ส.ส.สมเกียรติ ก้าวไกล สวน 'ธนาธร'

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กรุงเทพ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กว่า "จากที่คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวถึงประเด็นผม และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เ

โฆษกก้าวไกลหลบไป! 'ธนาธร' ออกโรงเคลียร์เอง ปมส่งเด็กเส้น ลง ส.ส.กทม.

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีนายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. เขตบางนา-พระโขนง ผิดหวังที่พรรคก้าวไกลเลือก

'นิพนธ์' ประกาศออกโฉนด 69 จังหวัด 1 แสนแปลง ย้ำ 'โฉนดคือชีวิต'

'นิพนธ์' ประกาศออกโฉนด 69 จังหวัด 100,000 แปลง ยันเป็นนโยบายสำคัญที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน หลังสามปีสำเร็จแล้วกว่า 300,000 แปลง

'วรรณวรี-สส.กทม.ก้าวไกล' ประกาศหยุดเส้นทางการเมือง ส่งไม้ต่อให้ 'ต้นกล้า จรยุทธ'

'วรรณวรี-สส.กทม.พรรคก้าวไกล'ประกาศหยุดเส้นทางการเมืองไม่ลงสมัครส.ส.ต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าขอถอยออกมาทำหน้าที่แม่ลูกสองเป็นหลัก ส่งไม้ต่อให้ 'ต้นกล้า จรยุทธ'

รอมาครบ 3 ปี 'ธนาธร' จะออกสื่อนอก 'ดร.นิว' สรุปได้ว่าลวงโลกตบตาคนไทย

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า "ครบรอบ ๓ ปี กระชากหน้ากากธนาธรจอมปาหี่