ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ นำเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ไปลงทุน

1 เม.ย.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 5 (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ (2) ไม่เกินร้อยละสี่สิบ เว้นแต่การลงทุนในต่างประเทศ ให้นำเงินไปลงทุนตามข้อ 5 (4) ได้ไม่เกินร้อยละหกสิบ”

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สัดส่วนการนำเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปลงทุนในต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมควรแก้ไขสัดส่วนการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้กระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ถือเป็นวันลา ข้าราชการร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 'สมเด็จพระสังฆราช'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 มี.ค. 66 ได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป

'คลัง' กางยอดรายได้ 5 เดือนเฉียดล้านล้านเศรษฐกิจฟื้นรีดภาษีพุ่งกระฉูด

“คลัง” กางยอดจัดเก็บรายได้ 5 เดือน ปีงบ 2566 เฉียด 1 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้า 9 หมื่นล้านบาท อานิสงส์เศรษฐกิจขยายตัวดีหนุนจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพุ่ง “สรรพสามิต” ซึมลดภาษีดีเซลกระทบผลงาน

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน