ไทยเบฟ จับมือ ปภ. จัดฝึกอบรมการป้องกันและการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบ้านห้วยขาบและชุมชนโดยรอบ

เมื่อคราวเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยขาบหมู่ที่ 7 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก มีผู้เสียชีวิตถึง 8 ราย จังหวัดน่านจึงได้ประกาศให้ “บ้านห้วยขาบ” เป็นเขตภัยพิบัติ ชาวบ้านจำนวน 248 คน ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมได้ต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสาธารณภัยมาโดยตลอดได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย จึงได้ให้การสนับสนุน ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยถาวรและปลอดภัยกว่าเดิม จำนวน 60 หลังคาเรือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท อีกทั้งผสานความร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ จังหวัดน่าน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั้งด้านอาชีพและความปลอดภัยให้กับชุมชนบ้านห้วยขาบ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ตามหลักการ “Build Back Better” หรือการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยจะต้องดำเนินการให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม ควบคู่ไปกับแนวคิด CBDRM หรือ Community Based Disaster Risk Management เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาบรรเทาภัยพิบัติประจำหมู่บ้านห้วยขาบแห่งใหม่ และมอบอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้กับหมู่บ้าน รวมไปถึงจัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

และล่าสุด ยังได้ขยายผลการดำเนินงานไปยังชุมชนรอบหมู่บ้านห้วยขาบ ด้วยการจัดฝึกอบรมใน “โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 หมู่บ้าน รอบบ้านห้วยขาบ” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านสะปัน ชุมชนบ้านห้วยโทน ชุมชนบ้านสะว้าเหนือ ชุมชนบ้านห้วยหมี และชุมชนบ้านสะว้า ได้มีแผนป้องกันสาธารณภัย สามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านห้วยขาบได้ และเพื่อให้ชาวบ้านมีความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งมีความพร้อมและสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านข้างเคียงได้ยามเกิดภัย โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชเพชร เพชรบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอภัย จันทนจุลกะ คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต  ร่วมด้วย คณะวิทยากรฝึกอบรมจากกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ และหน่วยงานภาครัฐ จ.น่าน ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ อบต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

คุณเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เผยว่า “การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก เพราะจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เมื่อเกิดสาธารณภัยแล้วชาวบ้านจะสามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือคนในชุมชน และชุมชนรอบข้างได้ จึงเกิดเป็นการบูรณาการร่วมกันในทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสาธารณภัย สำหรับการบริหารจัดการสาธารณภัยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าการสนับสนุนของภาคเอกชนนั้น สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

คุณแว่นแก้ว ใจปิง ชุมชนบ้านห้วยโทน เล่าว่า “ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้เรื่องการเกิดอุทกภัยในชุมชน ภัยจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม การฝึกอพยพคนไปยังที่ปลอดภัย ฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะพื้นที่ อ.บ่อเกลือ เป็นภูเขาสูงชัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านอยู่ตามเชิงเขา ทำให้เสี่ยงต่อการถูกดินโคลนถล่มทับได้ตลอดเวลา การฝึกครั้งนี้จะช่วยฝึกให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยคนในชุมชนและชุมชนรอบข้างได้  ช่วยลดความสูญเสียค่ะ”

คุณธนวัฒน์ จรรมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขาบ เล่าว่า “ในฐานะที่ผมเป็นผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มเมื่อปี 61 ทำให้ได้เข้าร่วมอบรมเป็นครั้งที่ 2 แล้ว กิจกรรมนี้มีประโยชน์สำหรับชุมชนมาก เพราะที่ผ่านมาผมและชาวบ้านไม่ได้มีโอกาสฝึกอบรม ไม่มีความรู้ในการเอาตัวรอด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่มี แต่จากนี้ไปหากเกิดภัยพิบัติขึ้น เราจะมีแผนอพยพ และมีทีมปฏิบัติในการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยเฉพาะชุมชนบ้านห้วยขาบเอง ทางไทยเบฟได้เคยมาจัดฝึกอบรมให้พวกเราแล้ว ทำให้ชาวบ้านมีพื้นฐานอยู่พอสมควร การได้มีโอกาสกลับมาฝึกอีกครั้ง เหมือนเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยอบรมมา ส่วนอุปกรณ์ ป้องกันภัยที่ทางไทยเบฟให้การสนับสนุนมาครั้งก่อน คิดว่าเพียงพอแล้วหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในวันข้างหน้าครับ”

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ไทยเบฟ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเปิดมาตรการรับมือน้ำท่วม พร้อมแผนเผชิญเหตุตลอดหน้าฝน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2024 เปิดรายชื่อครั้งที่ 2 กับสุดยอด 30 ศิลปินชั้นนำจากทั่วโลก

มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เสียงเตือนของธรรมชาติ คือ สัญญาณที่โลกแสดงออกมา ถึงเวลาที่มนุษยชาติ ต้องเอาใจใส่รักษ์โลก

ปัจจุบัน “โลก” ของเราเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ ครั้งแรก และไม่ใช่ครั้งเดียว เพราะแต่ละปีที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง

ฉากทัศน์สังคมไทย ตีโจทย์ดึง'คนด้อยโอกาส-สูงวัย'สร้างอนาคต

สังคมไทยเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำมาโดยตลอด การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้ามามีบทบาทพัฒนาชุมชนตัวเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนการให้โอกาสและสร้างความเข้มแข็งคนยากจน และคนด้อยโอกาส

ร่วมขับเคลื่อนเพื่อเมืองที่ยั่งยืน กับ “SX TALK SERIES ครั้งที่ 2” “เมืองของทุกคน : คุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”

หลายคนถามหาคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา การขนส่ง ที่อยู่อาศัย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

SARRAN-บ้านสุริยาศัย รังสรรค์จิวเวลรีสุดพิเศษ

สร้างสีสันให้วงการแฟชั่นและอาหาร เมื่อ “SARRAN” แบรนด์เครื่องประดับดังระดับโลก จับมือกับร้านอาหาร”บ้านสุริยาศัย”สร้างสรรค์แคมเปญใหม่โดนใจสายแฟชั่น ในงานเปิดสตูดิโอแห่งใหม่ของแบรนด์ SARRAN และเป็นการย้ายบ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการ ณ ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก 23 เมื่อวันก่อน